اعلان کاریابی

Anonymous (not verified)
Sun, Mar 22 2020 8:40 AM
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

شاروالی مزارشریف

به منظور ایجاد اداره سالم و سپردن کار به اهل آن ریاست شهرداری مزارشریف طبق تشکیل منظور شده سال 1398 خویش به این تعداد بست ها را به اعلان سپرده است.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies