رهبری شاروالی مزارشریف معتهد است تا فضای پاک و مصئون را برای شهروندان فراهم نماید از اینرو کمپاین پاککاری و صفایی شهر را از طرف شب راه اندازی کردند

رهبری شاروالی مزارشریف معتهد است تا فضای پاک و مصئون را برای شهروندان فراهم نماید از اینرو کمپاین پاککاری و صفایی شهر را از طرف شب راه اندازی کردند.

در این کمپاین شجاع الدین شجاع معاون مقام ولایت بلخ، عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف، گل محمد ایرکین معاون، عتیق الله وهاب زاده آمر مالی و اداری و ضیالحق عطایی آمر تنظیف و سرسبزی شاروال مزارشریف حضور داشته اند.

شهرمزارشریف – دوشنبه ۱۵ میزان سال ۱۳۹۸ خورشیدی