شاروال مزارشریف با رییس عمومی حکومت‌داری معینیت شاروالی‌های اداره مستقل ارگان‌های محل دیدار کرد

عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف در دفتر کارش با استاد محمد نصیر حمیدی رییس عمومی حکومت‌داری شهری اداره ارگان‌های محلی و هیئت همراه شان از برنامه‌ ملی میثاق شهروندی دیدار کرد.

چگونگی تطبیق پروژه‌های برنامه ملی میثاق شهروندی، بهبود و گسترش روابط کاری، تقویت هماهنگی و افزایش رضایت شهروندان از عمده‌ترین مسائلی بود که در این نشست پیرامون آنان بحث و گفتگو صورت گرفت.

محمد نصیر حمیدی رییس عمومی حکومت‌داری شهری اداره ارگان ‌های محلی بر تلاش‌های مشترک و هم حرکتی جهت ایجاد تغییرات مثبت در زندگی شهروندان تاکید نمود.

عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف هم‌چنان از چگونه‌گی اجرای پروژه‌های زیربنایی و انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی ستایش نمود و تاکید کرد که شاروالی هماهنگی‌ها و هم‌کارهای لازم را میان ادارات محلی بوجود آورده تا برنامه‌ ملی میثاق شهروندی به‌گونه مطلوب و بهتر تطبیق گردد.

مزارشریف - چهارشنبه ۲۰ سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی