جلسه‌ی هماهنگی و همکاری برای چگونگی جمع آوری و افزایش عواید مالی شاروالی مزارشریف تحت ریاست زلمی زارع رییس مالی و اداری شاروالی و با حضور عتیق الله وهاب زاده آمر مالی و اداری و مدیران بخش‌های عوایدی نواحی راه‌اندازی شد

جلسه‌ی هماهنگی و همکاری برای چگونگی جمع آوری و افزایش عواید مالی شاروالی مزارشریف تحت ریاست زلمی زارع رییس مالی و اداری شاروالی و با حضور عتیق الله وهاب زاده آمر مالی و اداری و مدیران بخش‌های عوایدی نواحی راه‌اندازی شد.

مزارشریف - چهارشنبه ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی