عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف در حالی‌که اعضای رهبری شاروالی حصور داشتند با جوانان صنعت کار در دفتر کارش پیرامون چگونگی وضعیت جوانان دیدار و ملاقات کرده است

عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف در حالی‌که اعضای رهبری شاروالی حصور داشتند با جوانان صنعت کار در دفتر کارش پیرامون چگونگی وضعیت جوانان دیدار و ملاقات کرده است.

مزارشریف - چهارشنبه ۲۹ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی