تقدیر از کارکردها و فعالیت‌های اخیر شاروالی مزارشریف

گروه از جوانان و اعضای رهبری انجمن جوانان باختریان از کارکردهای اخیر شاروالی مزارشریف به ویژه جمع آوری غرفه‌های بی نظم و پاک‌کاری زباله‌ها از بخش‌های مختلف شهر قدردانی و ستایش کرده است.

آنان که گردهمایی را به همین منظور در تالار شورای مشورتی شاروالی مزارشریف راه‌اندازی کرده بودند، تقدیرنامه‌ی را به پاس خدمات ارزنده و موثر به عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف تفویض کردند.

مزارشریف - پنج‌شنبه ۳۰ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی