بازدید هئیت و اعضای کمیته شاروالی مکتب و کمیته ترافیک لیسه عالی بهار اندیشه از شاروالی مزارشریف.

اعضای کمیته شاروالی مکتب و کمیته ترافیک لیسه عالی خصوصی بهار اندیشه از شاروالی مزارشریف دیدن نمودند و با بخش های این اداره از نزدیک آشنا شده وبا شیوه کار آنها آگاهی لازم را دریافت نمودند.  هدف از این بازدید آشنایی با سیستم های کاری و کارشیوه های شاروالی مزارشریف و و آمادگی برای ایفای نقش موثرتر در ترویج مکلفیت پذیری مدنی بود و در اخیر اعضای این کمیته ها پیشنهادات شان را در زمینه تنظیف و سر سبزی به مقامات شاروالی مزارشریف ارایه داشتند.