شاروالی مزارشریف برنامه گزارشدهی و پلان گزاری خویش را دایرکرد.

شاروالی مزارشریف به همکاری برنامه شهر گزارشات و کارکردهای یک ساله خود را در یک همایش به حضورداشت رئیس واعضای شورای منتخب ولایتی، رئیس و اعضای شورای مشورتی شاروالی مزارشریف، نماینده های ادارات دولتی، جامعه مدنی، وکلا ناحیه و گذر، متنفذین محلی، جوانان و محصلین از قشر اناث و ذکور، نماینده های اصناف ، آمرین بخش های کلیدی شاروالی مزارشریف و روسای نواحی دهگانه و رسانه ها ارایه نمودند که این گزارشات شامل بخش های عواید، محاسبه ، تنظیف و سرسبزی، خدمات اجتماعی و کلتوری و خدمات انجنیری و زیربنایی بود که طی پرزینتیشن های جداگانه توسط مسئوولین بخش های مربوطه به اشتراک کننده گان ارایه گردید.

در بخش دو این برنامه پلان انکشافی سال 1395 شاروالی مزارشریف غرض مشوره گیری و نظرخواهی برای اشتراک کننده گان ارایه گردید و نظریات اشتراک کننده گان بعد از جمع بندی توسط مسئوولین بخش یاداشت گردید تا در زمان نهایی سازی پلان انکشافی گنجانیده شود.

در بخش سوم برنامه که برای سوالات ، پیشنهادات و انتقادات اشتراک کننده گان اختصاص یافته بود به سوالات و انتقادات اشتراک کننده گان کمیته که اعضا آن را محترم الحاج محمد یونس مقیم شاروال مزار شریف ، آمر سکتوری و تخنیکی، آمر مالی و اداری، مدیرعمومی ساختمان و زیربنا، مدیرعمومی تنظیف و سر سبزی و مدیر عمومی عواید شاروالی مزارشریف تشکیل میدهد پاسخ ارایه گردید.

برنامه متذکره با سخنان اختتامیه پوهاند دکتور عبدالغفور همدل رئیس شورای مشورتی شاروالی مزارشریف به پایان رسید.