مراسم افتتاح کار قیر ریزی سرک لیسه ذبیده خانم.

یوم پنج شنبه مورخ 12/06/1394 طی یک مراسم خاص کار قیر ریزی سرک ليسه افغان ترك نسوان ذبيده خانم با قطع نوار توسط محترمان الحاج محمدیونس مقیم شاروال مزارشریف ، داکتر افضل حدید وکیل مردم در شورای ولایتی ، مسوولین شاروالی و مردم محل رسماً افتتاح شد.

سرک نامبرده که شامل مربوطات ناحیه هفتم شاروالی مزارشریف است مجموعاً به طول بطول 1270 متر،وعرض20متر از بودجه انکشافی شاروالی مزارشریف به شکل استندارد قیریزی میگردد که با قیریزی این سرک حجم ترافیک از دیگر سرک های اطراف کم شده و باعث سهولت به شهروندان شهر مزارشریف میگردد.