تماس با ما

 
شماره
اسم
وظیفه
شماره تماس
1
محمد یونس مقیم
مزار شاروال
700508171
2
عتیق الله وهابزاده
معاون اداری و مالی
700500113
3
انجنیر هاشم هاشم
آمر ساختمان
700501686
4
عبدالقدیر
مدیر محاسبه
700532990
5
محمد ایدریس
مدیرعواید
799505250
6
محمد سرور
مدیر توزیع
700009002
7
ضیاالحق
آمر تنظیف و سرسبزی
700551313

به ایمیل آدرس ذیل نیز میتوانید به تماس شوید.

info@mazar-m.gov.af

همچنان:

جنوب شرق روضه مبارک، چهارراهی ابومسلم خراسانی