مراکز تجارتی

 

 

1. کفایت مارکیت

2. مارکیت بهرالدین

3. مرکز تجارتی غنضفر

 

4. طارق خلیل مارکیت

5. مارکیت سینا فر

6. مرکز تجارتی نور

7. جوزجانی مارکیت

8. قناعت مارکیت

 

9 . مولاعلی مارکیت

10. میمنه مارکیت

11. قریشی مارکیت

12. مرکز تجارتی بلخ

13. مرکز تجارتی کمال نبی زاده

 

14. مرکز تجارتی نور

15. کاتب زاده مارکیت

16 مارکیت متحد

17. سمنگان مارکیت

18. محراج مارکیت

19. انصاری مارکیت

20. آریانا مارکیت

 

21. شهزاده مارکیت

22. کفایت سوپر مارکیت

23. بازار رابعه بلخی ویژه بانوان

24. بازار باختر