هوتل ها و رستورانت ها

اعمار و بازسازى بلند منزل، اپارتمان، هوتل ، مارکيت و زيرزمينى ها طى سال جارى در شهر مزارشريف رونق زياد يافته و مردم دليل آنرا موجوديت امنيت بهتر مى دانند.

در داخل شهر مزار شريف و اطراف و نواحی آن، منازل و اپارتمانهای زينتی زيادی به چشم مى خورند که يکعده آنها اعمار گرديده و عده ديگر در حال اعمار ميباشند.

به گفته شهروندان مزار شريف ، نوسازى و بازسازى در سال جارى شصت درصد افزايش يافته است، در حاليکه در سال گذشته فقط در حد ده فيصد بود.

شهروندان مزار شريف مى گويند که اگر چه اين بازسازى ها غير دولتى است، اما به زيب و زينت و قشنگى شهر مى افزايد.

در جمله اين نوسازى و بازسازى ميتوان از اعمار منازل، اپارتمان، هوتل و مارکيت در کارته آريانا، کارته صلح، کارته بُخدى، کمربند بابه يادگار در داخل و اطراف شهر مزار شريف نام بُرد.

عزيزالله صفا يکتن از باشنده گان کارتهء بُخدی مزارشريف، در حاليکه مصروف صحبت کردن با مزدور کاران بود، ، به آژانس خبرى پژواک گفت او که يکماه قبل خانه يک منزله خود را تخريب کرد و حالا مى خواهد آنرا سه منزله اعمار نمايد.

وى گفت: (( والله در گذشته ها ما اعتبار نداشتيم و فکر مى کرديم که باز جنگ مى شود و خانه هاى ما ويران مى شود، ولی حالا که معتقد شده ايم که دولت قانونی داريم و امنيت در شهر داريم، به همين خاطر شروع به بازسازى نموده ايم.))

يکی ديگر ازنشانه هاى بازسازی های خصوصی اعمار هوتلهای عروسی مجلل ميباشد که در چهار گوشه شهر اعمار گرديده و زيبايی خاصی به شهر بخشيده است.

رستورانت الماس، کفايت، بند امير، ستاره شام، شاه شهر و عروس شهر در جمله هوتلهاى اند که در سال جارى اعمار و هوتلهاى فرحت و آرزو بازسازى گرديده اند که هر کدام گنجايش بيش از يکهزار مهمان را دارا مى باشند.

ذلگی انصاری يکتن از مسؤولين رستورانت (ستاره شام) يکی از مجلل ترين هوتلها در شهر مزارشريف ، مى گويد: (( بعد از اينکه متيقن شديم که امنيت درست تامين شده است، ما هم دست به بازسازی زديم و اين هوتل را ساخته ايم و قصد داريم تا باز هم در پروژه هاى بازسازى خصوصی حصه بگيريم.))

با اين حال ، احداث اپارتمانهاى بزرگ و زيرزمينى در شهر مزار شريف نيز رونق گرفته است.
مارکيت تجارتى ( آريا) که اولين و بزرگترين مارکيت تجارتى به سطح ولايات شمال کشور دانسته مى شود و داراى دو تعمير هشت منزله در شهر مزار شريف در ظرف دو سال آينده اعمار خواهد شد
سنگ تهداب اين مارکيت در ساحه سينما و تياتر بلخ که در زمان طالبان تخريب شده بود، در ماه سرطان گذاشته شده است.
همايون شاه اکبرى رئيس شرکت ساختمانى ( تمدن) که مسؤوليت کار ساختمان اين مارکيت را به دوش دارد، مى گويد که اين مارکيت به مصرف هفتاوپنج ميليون و نود و هشت هزار و چهارصد دالر امريکايى در مساحت ٨٣٠٠ متر مربع زمين توسط شرکت تجارتى ( آريا) ساخته ميشود.
احداث زيرزمينى در شهر مزار شريف نيز يکى از پروژه هاى نوسازى دانسته ميشود که بگفته عثمان يوسفی مالک زيرزمينى دروازه شاديان، اين زيرزمينى در ظرف يکسال آينده به مصرف پنج ميليون دالر با طول هشتاد متر و داراى ده ها بآب دکان، فروشگاه و رستورانت اعمار خواهد شد.

عثمان يوسفى ميگويد : (( ما نظر به سابق بيشتر علاقمند شهر خود شده ايم، چراکه مى بينيم امنيت تامين شده است و کسی به کسی غرض ندارد.))

در اين ميان، مسؤولين شاروالی مزارشريف در حاليکه کدام آمارى از بازسازی های خصوصی را ارايه نکرده اند، تاييد مينمايند که تلاشها و علاقمندی مردم به بازسازی از يکسال بدين طرف بيشتر بوده است.

محمد يونس مقيم، شاروال مزارشريف ميگويد : (( راستى مردم ما از يکسال بدينسو در عرصه بازسازی های خصوصی بيشتر حصه گرفته اند و بيشتر هم علاقمند شده اند،
ما روزانه در شهر می بينيم که مردم ما مصروف بازسازی منازل و دکاکين شان هستند که اين خود نشان دهندهء آنست که مردم ما به کشور اعتبار پيدا کرده اند.))

آژانس خبرى پژواک

 

شماره رستورانت 
1 رستورانت کینگ  
2 رستورانت جاده ابریشم  
3 رستورانت کفایت  
4 رستورانت بهار   
5 رستورانت تاجکستان  
6 رستورانت امیری  
7 رستورانت قریشی  
8 رستورانت افریست  
9 فهیم حمیدی رستورانت   
10 سخی رستورانت   
11 رستورانت شاهی شینواری   
12 الخلیج رستورانت  
13 جوزجان رستورانت  
14 جاوید رستورانت   
15 رستورانت  ام البلاد  
16 پاکیزه رستورانت  
17 تمیم صدیقی رستورانت  
18 اتفاق پیزه  
19 دهلی در بار رستورانت   
20 فردوسی