آمار و ارقام

شهرداری مزار شریف در سال 1300 تاسیس و نفوس مجموعی این شهر 607058 تن و 56102 خانواده بوده که در 274 گذر و 10 ناحیه مسکونی زیست مینمایند.

تخمین رسمی نفوس و جزئیات آن در جدول 1 ارائه شده است. براساس ارقام دفتر احصائیه ولایت بلخ، پرجمعیت ترین نواحی به ترتیب نواحی سوم، دوم، اول، و چهارم شناخته شده است. اکثریت مردم در این شهر به زبان فارسی – دری، پشتو، ازبکی و ترکمنی صحبت نموده وسایرین به زبانهای موجود در کشور تکلم مینمایند.

شهر مزار شریف در قسمت مرکزی ولایت بلخ قرار داشته و مساحت آن مطابق به ماستر پلان شهری به 36.7 کیلومتر مربع میرسد.

 

 

جدول توحیدی گذرها، خانواده ها و تعداد نفوس نواحی دهگانه شهر مزارشریف

تعداد نفوس

تعداد خانواده

گذر

ناحیه شهرداری

واحد اداری

 

شماره

71276 نفر

4562

23

اول

شهر مزارشریف

1

58859

7005

32

دوم

شهر مزارشریف

2

28196

2388

19

سوم

شهر مزارشریف

3

27154

3394

18

چهارم

شهر مزارشریف

4

145380

9470

46

پنجم

شهر مزارشریف

5

52650

2195

16

ششم

شهر مزارشریف

6

59576

12527

37

هفتم

شهر مزارشریف

7

19334

9233

23

هشتم

شهر مزارشریف

8

77096

2762

28

نهم

شهر مزارشریف

9

77096

2566

32

دهم

شهر مزارشریف

10

607058

56102

274

 

مجموع نواحی ده گانه