شماره های تماس

 

شماره شهرت قومیت درجه تحصیل وظیفه شمارۀ تماس
اسم تخلص ولد
1 الحاج عطا محمد  نور حاجی نور محمد تاجک بکلوریا والی ولایت بلخ 700500500
2 الحاج محمد ظاهر وحدت حاجی غلام علی هزاره لیسانس معارف اسلامی معاون والی ولایت بلخ 0799020321
0777020321
3 الحاج ذبیح الله اختری اختر محمد پشتون لیسانس سیاسی رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری 700510197
4 الحاج عبدالفیاض  مهرایین سلیم تاجک 14پاس تخنیكم رئیس دفتر مقام ولایت بلخ 700504072
5 الحاج محمد آصف  جهش محمد هلال پشتون لیسانس انکشاف و بانکداری رئیس مالی و اداری 799225538
6 الحاج محمد انور  رزاقیار عبدالرزاق تاجک لیسانس آمر منابع بشری مقام ولایت بلخ 799200056
7 كمال الدین کمال قمبر شاه تاجک لیسانس معاون مالی و اداری شهرداری مزارشریف 700511129
8 احمد ولی  سنگر حاجی محمد عثمان تاجک لیسانس آمر انکشاف اقتصادی و بازسازی 0799300660
0750510000
9 محمد عثمان احمد آبادی محمد اکرم تاجک لیسانس کارشناس بازسازی و انکشافی 0799073590
0775318184
10 انجنیر سلطان عزیز اکرمی محمد اكرم تاجک ماستر کارشناس حوادث و حفظ محیط زیست 700708529
11 محمد صابر احمدی غلام جان تاجک لیسانس کارشناس انکشاف سکتور خصوصی 799075815
12 سید وحید ایوبی سید مقصود تاجک لیسانس کارشناس حقوقی و امنیتی 0799166772
0781166772
13 انجنیر عبدالهادی صافی شیرین محمد پشتون ماستر آمر خدمات اجتماعی و فرهنگی 798135853
14 محمد عالم اکبری محمد حسین هزاره لیسانس کارشناس امور ولسوالی ها 0789310403
0700507489
15 محمد نادر   محمد ظاهر تاجک بکلوریا آمر مالی و اداری مقام ولایت بلخ 772015100
16 قاضی نجیب الله انصاری حاجی حبیب الله تاجک فوق بکلوریا قضاء رئیس شهر حیرتان 799554444
17 محمد یونس مقیم محمد مقیم عرب لیسانس حقوق و علوم سیاسی مزار شاروال 700508171
18 محمد ظاهر نادر محمد نادر تاجک بکلوریا رئیس حارنوالی استیناف ولایت بلخ 700503337
19 محمد اسحق  سروری غلام سرور پشتون لیسانس حقوق علوم سیاسی مستوفی ولایت بلخ 799055000
20 سید مزمل شاه  سادات سید سکندر شاه پشتون   رئیس گمرك بلخ  
21 حاجی عبدالرحمن  صمدی حاجی عبدالمجید تاجک لیسانس حقوق رئیس اقتصاد بلخ 700502341
22 محمد گل  زلمی محمد عیسی تاجک   سرپرست آمریت رادیو تلویزیون ملی بلخ 700503410
23 دیپلوم انجنیر محمد علی  سرمست زاده قطب الدین تاجک ماستر سرپرست تصدی كودوبرق 796503083
24 انجنیر سیف الدین   محمد غیاث تاجک لیسانس سرپرست معاونیت فنی کود و برق 799205206
25 عبدالغفور  احمد زی محبوب شاه پشتون لیسانس ادبیات سرپرست معاونیت اداری کود و برق 700509311
26 داد محمد حاحی (زازی) محمد زمان پشتون فوق لیسانس استخراج معادن جامد آمر عمومی معادن جامد بلخ 799124516
27 دیپلوم انجنیر محمد شریف   سردارخان پشتون ماستر انجنیر میخانیك رئیس نساجی بلخ 700500368
28 انجنیر نقیب الله    حاجی نعمت الله تاجک فوق بکلوریا رئیس تصدی ارزاق بلخ 700502827
29 سید طاهر  روشن زاده سید احمد شاه قزلباش   رئیس اتاق تجارت ولایت بلخ 799366226
30 رحمت الله  رسا عبدالله تاجک   رئیس تنظیم ترانسپورت زمینی 700504297
31 غلام نبی  خرمی سید قل تاجک فوق بکلوریا رئیس اداره حفاظت محیط زیست بلخ 799639141
32 عبدالصبور  قادری عبدالشکور پشه یی لیسانس زراعت مالداری رئیس امور مهاجرین و عودت کننده گان بلخ 700510025
33 الحاج قاری حیات الله  قاریزاده  عبدالحمید پشتون لیسانس نجم المدارس عالی علوم دینی رئیس ارشاد، حج و اوقاف بلخ 799445007
34 پوهاند داکتر چراغ علی  چراغ محمد عزیز هزاره لیسانس سرپرست ریاست پوهنتون بلخ  
35 محمد ناصر  حیدر غلام حیدر تاجک داکتر جیولوجی و معدن معاون علمی پوهنتون بلخ 700503844
36 عبدالواحد  انصاری عبدالاحد تاجک لیسانس اقتصاد معاون اداری پوهنتون بلخ 799005003
37 کاتب شمس  شمس شمس تاجک لیسانس علوم نباتی رئیس زراعت، آبیاری و مالداری 700215773
38 محمد عمر  جلال محمد رحیم تاجک بکلوریا رئیس تصدی سیلوی بلخ 700508104
39 گلالی  هوتک سردار محمد پشتون   رئیسه کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین 799406406
40 محمد اسمعیل  رحیمی عبدالرحیم تاجک ماستر رئیس امور شهر سازی ولایت بلخ 700506168
41 رحمت الله  زاهد مولوی محمد شاه تاجک لیسانس رئیس ساحوی آمادگی مبارزه با حوادث ولایت بلخ 799770187
42 محمد ابراهیم  عثمانی  عبدالباقی تاجک بکلوریا آمر ورزش 700520873
43 انجنیر عبدالجمیل  مسیح عبدالمسیح تاجک فوق لیسانس رئیس شرکت آبرسانی و کانالیزسیون زون شمال 799639397
44 سید ابرار   سید مهدی تاجک فوق بکلوریا ولسوال نهرشاهی 799270454
45 تیمور شاه  پائیز محمد شاه پشتون لیسانس ولسوال بلخ 0700511733
0700373043
46 غلام ربانی   حاجی عبدالمجید پشتون لیسانس شاروال بلخ 0750502602
0700521100
47 محمد کریم   محمد امین ازبک بکلوریا ولسوال دولت آباد 799181446
48 محمد یوسف   محمد قره ترکمن بکلوریا شاروال دولت اباد  
49 الحاج سید نعمت الله   مصعب سید عظیم هزاره بکلوریا ولسوال شولگره 799417593
50 محمد عمر    حاجی محمد اکبر ازبک معادل 14 شاروال شولگره 8E+08
51 محمد ابراهیم  یعقوبی محمد یعقوب تاجک بکلوریا ولسوال خلم 0700500509
0799173264
52 حبیب الله   رحمت الله تاجک لیسانس شاروال خلم 8E+08
53 ولی شاه   طوره شاه تاجک بکلوریا ولسوال دهدادی 700513801
54 گل احمد   پیمان حاجی اختر محمد خان پشتون بکلوریا ولسوال چمتال 799865623
55 امیر محمد   حاجی محمد پشتون بکلوریا ولسوال چهاربولک 799043268
56 سید عبدالواحد   سید محسن هزاره بکلوریا ولسوال چارکنت 773720319
57 شیرمحمد ابوطارق   مجلسی نور محمد تاجک فوق بکلوریا ولسوال مارمل 798254806
58 عبدالمتین   حاجی محمد نواز تاجک بکلوریا ولسوال کلدار 777434670
59 عبدالغفور  همراه خاکی شاه تاجک   ولسوال کشنده 776948733
60 رحمت الله  جعفری قربانعلی هزاره لیسانس ولسوال زاری 774343938
61 رحمت الله   محمد قلی ترکمن بکلوریا ولسوال شورتپه 750506292
62 محمد آصف خیرخواه عبدالمومن پشتون لیسانس رئیس هلال احمر 799359508
63 عبدالغفور  جوره زاده ملا جوره ازبک بکلوریا رئیس تصدی جن و پرس بلخ (پنبه و روغن نباتی) 700500967
64 انجنیر عنایت الله  ظفر ظفر خان قزلباش ماستر رئیس حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی 799449131
65 محمد رحیم  رحمن اوغلی رحمن ازبک لیسانس رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ 793220221
66 الحاج محمد عارف   هاشمی محمد هاشم تاجک فوق بکلوریا مسئول اداره کدستر بلخ 700510649
67 سید محمد جعفر  مصباح سید محمد مصباح هزاره لیسانس رئیس عدلیه بلخ 777200172
68 دیپلوم انجنیر عصمت الله علیزی حکمت الله تاجک مافوق لیسانس رئیس تنظیم آب ولایت بلخ 799449276
69 انجنیر محمد آصف   اکرام الدین تاجک ماستر آمر میدان هوائی ملکی شهر مزار شریف 700500714
70 صالح محمد   امیر محمد ازبک فوق بکلوریا آمر نمایندگی ملی بس بلخ 799444807
71 خداداد  کیهان ذین الله پشتون بکلوریا رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ولایت بلخ  
72 الحاج عبدالرشاد  عزیزی عبدالعزیز تاجک لیسانس رئیس امور سرحدات اقوام و قبایل ولایت بلخ 0799036854
0700206763
73 محمد بشیر  محمود محمد عمر تاجک ماستر آمر احصائیه مرکزی بلخ 799134474
74 صالح محمد   خلیق محمد عیسی تاجک لیسانس رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ 700508289
75 انجنیر عبدالباسط عینی عبدالرحیم ازبک لیسانس رئیس احیاء و انکشاف دهات بلخ 700501983
76 فریبا   مجید حاجی محمد حسین تاجک لیسانس رئیسه امور زنان بلخ 700523487
77 حاجی عتیق الله انصاری ذکرالله تاجک ماستر رئیس روضه مبارک 700501276
78 داكتر میرویس ربیع میر غلام محمد تاجک ماستر رئیس صحت عامه بلخ 0700503600
0799568156
79 غوث الدین  انوری محمد انور تاجک ماستر رئیس شفاخانه حوزه وی بلخ 795666555
80 انجنیر محمد ناصر احمدی محمد انور تاجک فوق لسانس رئیس حوزه بلخ برشنا 700500484
81 عبدالعظیم عظیمی عبدالقیوم پشتون فوق بکلوریا آمر نماینده گی حفاری چاه های عمیق ولایت بلخ 700505003
82 قیس  مهرایین احمد جان تاجک لیسانس رئیس معارف ولایت بلخ 700002935
83 محمد حسن  مسقیم محمد نبی تاجک لیسانس رئیس تجارت و صنایع بلخ 799209300
84 انجنیر عبدالحق شفیق خیر محمد تاجک ماستر آمر حوزه شمال ساختمانی هلمند  
85 غلام فاروق عبیدی عبدالغفور پشتون لیسانس آمر انسجام امور کوچی ها  
86 عبدالمجید  کارگر عبدالحمید ازبک   رئیس نماینده گی وزارت امور خارجه 799668966