آمریت ساختمان

شرح وظایف آمریت ساختمان

  • ایجاد و تطبیق قواعد و مقررات مربوط به اعمار ساختمانها و اماکن رهایشی در شاروالی در مطابقت با سیتم زون بندی و مقررات ساختمانی شاروالی
  • قیر ریزی سرکهای اصلی و فرعی
  • همکاری با ادارات ذیربط در زمینه اعمار و ترمیم چاه ها ، کاریز ها ( چینال ها آب زیرزمینی با چاه هایکه بطور سنتی برای آبیاری بکار میروند ) حوض های آببازی ، ذخایر آب آشامیدنی و غیره
  • سعی و تلاش در زمینه عرضه خدمات ساختمانی ، بشکل انفرادی یا در همکاری با سکتور خصوصی برای اعمار و ترمیم مراکز رهایشی ، ترمیم سرک ها ، راه های شاروالی در صورت ضرورت
  • حصول اطمینان از کار ساختمانی درست ، ترمیم و پاک کاری کانال های عامه و جوی های داخل شاروالی
  • در همکاری با آمریت خدمات اجتماعی وفرهنگی ادارات ذیربط ، حصول اطمینان از ترمیم و اعمار مجدد آثار تاریخی و فرهنگی
  • تفاهم و همکاری با سائر شعبات ذیربطه اداره شاروالی در امر پیشبرد امورات وظیفه وی
  • همکاری با آمر مافوق در امر تدوین پلان کاری ماهوار ، ربع وار و سالانه آمریت مربوطه

اجرای سائر امورات کاری که از جانب آمر مافوق