مدیریت عواید

وظایف مدیریت عواید

طرح و تطبیق  یک سیستم شفاف وحسابده تحصیل عواید و میکانیزم پیگیری مداوم امور تحصیلی و باقیات

 

شرح وظایف:

 • ایجاد و تطبیق سیستم شفاف و حسابده مدیریت امور عوایدی
 • طرح و تطبیق طرزالعمل های ساده برای جمع آوری عواید
 • توزیع جوازنامه و ترتیب دفاتر ثبت و دیتابیز تاسیسات کوچک و بزرگ
 • جمع آوری عواید وحصول اطمینان از تطبیق اهداف عایداتی ربع وار و سالانه و تحویلی آن به حساب مخصوص شاروالی در بانک
 • ترتیب و تنظیم اسناد مکمل باقیات و باقیداران
 • تهیه دیتابیز جمع آوری عواید و سیستم پیگیری عواید و باقیات سنوات ماضیه
 • طرح و تطبیق پلان ها و اقدامات جهت تحصیل باقیات سنوات ماضیه ذمت اشخاص و موسسات و جلوگیری از تراکم آن
 • ترتیب پلان های هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت پیگیری باقیات
 • ایجاد و تقویت هماهنگی و همکاری با سایر شعبات شاروالی و ادارات دولتی جهت تحصیل باقیات و ایجاد ضمانت اجرایی در صورت بروز تخلف و سهلنگاری
 • تامین روابط با مردم، نهاد ها و جامعه بین المللی و دریافت کمک ها و اعانه ها طبق احکام قانون جهت تقویه بنیه مالی شاروالی
 • رهنمایی و آموزش مامورین و افراد تحصیلی در خصوص سیستم مدیریت امور عوایدی، قوانین و مقررات نافذه شاروالیها و مدیریت مشتری گرا.