مدیریت محاسبه

وظایف مدیریت محاسبه

 ترتیب وتنظیم بودجه عادی وانکشافی ، تطبیق قوانین مالی وحسابی، صرفه جوئی در مصارفات بودجوی، اداره و رهبری عرضه خدمات حسابی مورد ضرورت اداره، طی مراحل قانونی اسناد تادیات مالی بر بنیاد طرزالعمل ها و قوانین مالی و حسابی در مطابقت با قانون شاروالی .  

 

شـرح وظیفه:

 

 • تنظیم پلان بودجه سالانه اداره شاروالی با درنظرداشت نیازمندیها در بخش های مربوط ، متکی به ظرفیت پولی ومالی  شاروالی و ترتیب.
 • هدایت و رهبری بخش های مربوط در جهت تحقق اهداف کاری.
 • نظارت وکنترول از عرضه بهتر خدمات مالی و حسابی در بخش های مربوط.
 • ارائه مشوره های مسلکی به اداره مربوط
 • مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه
 • اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره
 • طی مراحل قانونی اسناد تادیات مالی بربنیاد طرزالعمل ها وقوانین مالی وحسابی سالانه سالانه و تصفیه حسابات جمع معتمدین و ادارات دولتی.
 • کنترول و وارسی از بخش های مربوط ( بودجه، مالی و حسابی ) ، تصفیه و تحت تحصیل قراردادن سنوات ماضیه و حالیه.
 • وارسی و نظارت از اجرای به موقع تمامآ اجراات مالی وحسابی مربوطه.
 • بررسی ونظارت از صورت راپور های مصارفاتی که از واحد های مربوطه مواصلت میورزد گزارش ربع وار آن به مرکز.
 • وارسی از صورت انتقال عواید  از طریق مدیریت تحصیلی که بحساب دولت انتقال مییابد.
 • تامین ارتباط کاری با  مراجع ذیربط و دفاع از بودجه عادی  وانکشافی شاروالی .
 • سایروظایف ایکه ازطرف مقام شاروالی برایش سپرده میشود.
 • ارئه گزارش ماهوار ، ربع وار و سالانه از چگونگی اجراات بخش مربوطه به آمر مافوق