عواید

 

را پور عواید سال مالی 1393

مجموعه عواید ثابت و غیر ثابت

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

نوعیت

57,276,570

14,955,512

8,940,564

18,507,533

14,872,961

عواید غیر ثابت

246,295,001

68,533,762

49,492,812

68,400,984

59,847,443

عواید ثابت

303,571,571

83,509,274

58,433,376

86,908,517

74,720,404

مجموعه عواید

عواید ثابت

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

مدارک عایداتی

شماره

146,570,644

32,681,448

33,761,778

41,800,258

38,372,160

محصول خدمات شهری

1

1,650,000

1,650,000

-

-

-

اجاره بازار آریا

2

366,425

-

-

335,563

30,862

اجاره سینا استدیوم

3

697,333

-

-

418,933

278,400

اجاره دوگنبد حمام

4

465,041

157,310

82,333

171,349

54,049

اجاره تشناب ها

5

12,283,337

2,233,334

3,350,001

3,350,001

3,350,001

اجاره بازار نخاس

6

761,769

259,290

-

251,250

251,250

اجاره پارکینگ های شهری و اطرافی

7

-

-

-

-

-

اجاره غرب چوک کامگار

8

1,020,711

371,460

397,636

251,615

-

اجاره پارک افغان ترک

9

 

 

 

 

 

اجاره سه چرخه زرنج

10

118,250

22,500

30,200

45,550

20,000

قیمت نرخ نامه و اوراق مطبوع

11

11,745,410

3,614,754

500,000

7,630,656

-

حق النصب لوحه ها / حق الاجاره

12

19,757,675

5,238,205

4,388,400

5,143,520

4,987,550

عواید جواز سيرترافيكي

13

2,625,525

789,856

818,665

856,360

160,644

جواز صنفی

14

-

-

-

-

-

یک فیصد بیلانس شرکت های تجارتی

15

9,530,516

6,973,589

2,710

-

2,527,217

کرایه تهجائی دکاکین ملکیت شهر داری مزار

16

35,525,629

13,539,549

5,286,218

8,128,332

8,571,530

صفائی نواحی

17

1,983,429

544,551

224,243

17,597

1,197,038

صفائی منازل جدید

18

91,749

-

-

-

91,749

کرایه حویلی ایشان کمال

19

-

-

-

-

-

اجاره پارک غرب گمرک

20

-

-

-

-

-

کرایه بازار باختر

21

51,480

16,500

34,980

-

-

شرکت آرش کیاسیک

22

765,450

236,250

529,200

-

-

اجاره پارک خالد بن ولید

23

86,448

-

86,448

-

-

اجاره پارک بخدی

24

 

عواید غیر ثابت

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

مدارک عایداتی

شماره

116,000

34,000

34,000

42,000

6,000

عواید گروپ موزیک و مدارک متفرقه

1

31,900

23,000

3,400

5,500

-

جرایم تفتیش

2

75,000

15,000

35,000

20,000

5,000

حق الامتیاز دستگاه خصوصی

3

3,354,200

899,600

592,240

555,460

1,306,900

تکس واگذاری ها

4

7,221,234

3,585,684

723,192

1,883,259

1,029,099

تکس ساختمان

5

570,000

-

20,000

190,000

360,000

تکس تغیر نام دکاکین

6

-

-

-

-

-

تکس پروژه های شخصی

7

1,142,000

294,000

130,000

325,000

393,000

تكس مصروفيت مهندس

8

22,404,048

4,259,054

1,936,997

9,026,620

7,181,377

تحصیل باقیات حساب (4000078)بانک ملی

9

3,358,980

178,440

1,284,440

1,417,660

478,440

عواید از مدرک قیمت زمین های شهر نو

10

2,578,855

421,035

267,220

825,800

1,064,800

عواید از مدرک زمین های تحت نقشه (متروکه)

11

16,176,145

5,209,699

3,829,643

4,121,834

3,014,969

کرایه مؤقت (غرفه ها و کانتینر ها)

12

119,900

36,000

29,600

28,700

25,600

کرایه موتر آمبولانس

13

 

 

 

 

 

انتقال مقروضیت مقام ولایت بلخ

14

128,308

-

54,832

65,700

7,776

باز گشت معاش و مصرف

15

 

 

 

 

 

قیمت موترهای جیب

16

 

 

 

 

 

قیمت چوپ

17

 

 

را پور عواید سال مالی 1392

مجموعه عواید ثابت و غیر ثابت

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

نوعیت

66,741242

24,326,367

10,142,804

18,838,361

13,433,710

عواید غیر ثابت

284,094,049

89,694,096

75,483,760

76,685,835

42,230,358

عواید ثابت

350,835,291

114,020,463

85,626,564

95,524,196

55,664,068

مجموعه عواید

عواید ثابت

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

مدارک عایداتی

شماره

164,339,157

51,442,312

56,444,801

50,100,677

6,351,367

محصول خدمات شهری

1

3,300,000

1,650,000

0

1,650,000

0

اجاره بازار آریا

2

1,135,475

278,300

278,025

579,150

0

اجاره سینا استدیوم

3

1,624,151

419,199

410,618

131,821

662,513

اجاره دوگنبد حمام

4

285,467

54,303

26,772

26,322

178,070

اجاره تشناب ها

5

11,634,340

3,069,443

2,166,666

3,483,955

2,914,276

اجاره بازار نخاس

6

690,000

251,250

146,250

146,250

146,250

اجاره پارکینگ های شهری و اطرافی

7

21,162

0

0

21,162

0

اجاره غرب چوک کامگار

8

2,300,740

802,825

212,500

637,928

647,487

اجاره پارک افغان ترک

9

270,384

68,734

76,400

50,000

75,250

اجاره سه چرخه زرنج

10

77,500

43,000

17,000

5,500

12,000

قیمت نرخ نامه و اوراق مطبوع

11

6,859,500

0

2,265,250

2,322,625

2,271,625

حق النصب لوحه ها / حق الاجاره

12

15,126,195

4,174,000

3,388,295

3,481,600

4,082,300

عواید جواز سيرترافيكي

13

2,998,653

807,710

861,844

1,209,134

119,965

جواز صنفی

14

545,694

0

425,247

120,447

0

یک فیصد بیلانس شرکت های تجارتی

15

20,577,212

6,796,200

80,219

1,640,648

12,060,145

کرایه تهجائی دکاکین ملکیت شهر داری مزار

16

44,891,623

15,800,549

8,488,652

8,431,573

12,170,849

صفائی نواحی

17

4,216,234

1,172,771

93,321

2,547,043

403,099

صفائی منازل جدید

18

33,262

0

0

0

33,262

کرایه حویلی ایشان کمال

19

303,800

0

101,900

100,000

101,900

اجاره پارک غرب گمرک

20

2,863,500

2,863,500

0

0

0

کرایه بازار باختر

21

 

 

عواید غیر ثابت

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

مدارک عایداتی

شماره

80,000

32,000

22,000

6,000

20,000

عواید گروپ موزیک و مدارک متفرقه

1

114,705

31,000

6,500

6,500

70,705

جرایم تفتیش

2

100,000

15,000

20,000

15,000

50,000

حق الامتیاز دستگاه خصوصی

3

4,224,460

700,000

1,201,240

1,257,660

1,065,560

تکس واگذاری ها

4

4,810,502

1,359,421

1,425,518

1,386,347

639,216

تکس ساختمان

5

400,000

290,000

20,000

50,000

40,000

تکس تغیر نام دکاکین

6

57,200

0

0

57,200

0

تکس پروژه های شخصی

7

1,651,000

489,000

261,000

552,000

349,000

تكس مصروفيت مهندس

8

9,752,985

1,659,983

1,902,555

3,772,585

2,417,862

تحصیل باقیات حساب (4000078)بانک ملی

9

4,440,720

1,274,000

99,660

1,857,840

1,209,220

عواید از مدرک قیمت زمین های شهر نو

10

20,237,649

3,577,417

3,390,111

7,791,500

5,478,621

عواید از مدرک زمین های تحت نقشه (متروکه)

11

9,570,978

3,960,036

1,757,031

1,993,117

1,860,794

کرایه مؤقت (غرفه ها و کانتینر ها)

12

193,200

24,800

31,200

28,800

108,400

کرایه موتر آمبولانس

13

10,499,000

10,499,000

0

0

0

انتقال مقروضیت مقام ولایت بلخ

14

91,643

10,210

5,989

8,312

67,132

باز گشت معاش و مصرف

15

55,500

0

0

55,500

0

قیمت موترهای جیب

16

461,700

404,500

0

0

57,200

قیمت چوپ

17