مصارف

 

راپور مصارف سال مالی 1393 شاروالی مزارشریف

مجموعه مصارف بودجه عادی و بودجه انکشافی شاروالی مزار شریف

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

نوعیت

77,614,580

23,013,464

20,554,148

24,440,403

9,606,560

بودجه عادی

197,911,240

51,665933

42,570,464

103,656,753

18,090

بودجه انکشافی

275,525,820

74,679,402

63,124,612

128,097,156

9,624,650

مجموعه مصارف

مصارف عادی

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

نوع مصرف

شماره

14073631

2275992

4791248

3578664

3427727

معاش کارمندان ملکی

1

19576142

2974401

6514054

4964701

5122986

معاش (اجیران و کارگران)

2

204882

10688

70910

58923

64361

معاشات مسلکی و امتیازی

3

2450400

397580

815400

618560

618860

ماکولات کارمندان وکارگران

4

0

0

0

0

0

تفاوت بست ها

5

98468

0

0

98468

0

بخششی وتشویقی

6

3153645

1347347

729177

1077121

0

اضافه کاری

7

520200

89600

181600

249000

0

تادیه به فامیل کارمندان بعلت وفات (اکرامیه)

8

0

0

0

0

0

تادیات کمکی به کارمندان

9

0

0

0

0

0

تادیه انفکاک

10

0

0

0

0

0

مزدها و معاشات پیشکی

11

0

0

0

0

0

امتیازات منطقوی وظایف سنگین پرخطر

12

37537212

15917861

7451759

13794966

372626

میزان کود (22)

13

116418

0

0

18642

97776

سفریه داخلی

14

14572

14572

0

0

0

مخابرات

15

134680

50000

80000

4680

0

مخارج پستی ( اعلانات )

16

1121960

142500

0

754610

224850

مصارف دعوت هاوتجلیل میله گلسرخ

17

0

0

0

0

0

طبع اوراق مطبوع و فورمه جات

18

60000

60000

0

0

0

طبع اوراق بهادار

19

2000000

2000000

0

0

0

مصارف انرژی برق

20

23507

ـ

0

23507

0

مصارف انرژی آب

21

30239225

11765993

6430061

12043171

0

روغنیات برای وسایط

22

100906

100906

0

0

0

کرایه خانه ومحل

23

0

0

0

0

0

محصولات شهری تجدید جوازسیر

24

0

0

0

0

0

سامان لوازم زراعتی

25

90000

90000

0

0

0

محروقات

26

0

0

0

0

0

خدمات اشتهاری وتبلیغاتی

27

0

0

0

0

0

خدمات شاروالی

28

819300

199550

179900

439850

0

تجهیزات مواد و لوازم دفتر

29

30000

0

0

30000

0

کرایه حمل و نقل

30

531250

280250

251000

0

0

البسه

31

1452860

712290

348400

392170

0

حفظ مراقبت تجهیزات ترمیمات وسایط

32

0

0

0

0

0

حفظ و مراقبت مخابرات

33

0

0

0

0

0

حفظ و مراقبت دفتر کمپیوتر

34

64114

0

52398

11716

0

حفظ و مراقبت برق

35

0

0

0

0

0

حفظ مراقبت ساختمانها مسَله بازسازی

36

259520

102900

110000

46620

0

حفظ ومراقبت تجهیزات آب خریداری کانازیسیون

37

0

0

0

0

0

تجهیزات فعال شده شعبه ترمیمات

38

0

0

0

0

0

خدمات فنی تخنیکی

39

100000

100000

0

0

0

حفظ ومراقبت پاک کاری وسرسبزی گلدانها

40

378900

298900

0

30000

50000

پاک کاری جوی وجویچه ها وپاکی شهر

41

0

0

0

0

0

تحایف

42

0

0

0

0

0

سایر تادیات و مواردیکه دریکی از کودهای فوق تصنیف نگردیده باشد

43

0

0

0

0

0

قروض و بازپرداخت وجه

44

 

 

مصارف انکشافی

مجموعه

ربع چهارم

ربع سوم

ربع دوم

ربع اول

نوع مصرف

شماره

6313130

2583580

2429550

1300000

0

خریدزمین  (استملاک)

1

56500000

9500000

12000000

35000000

0

ساختمان هوتل و تعمیرنواحی

2

0

0

0

0

0

اعمارساختمانها ( مسلخ )

3

47881535

9570280

5411255

32900000

0

کانکریت ریزی و قیرریزی سرکها طبق پلان

4

0

0

0

0

0

بهسازی سرکها و جغل اندازی

5

366115

98700

158525

90800

18090

تنویر جاده ها

6

2836740

462400

0

2374340

0

نصب سنگ موزائیک پیاده روها

7

6000000

6000000

0

0

0

خریداری وسایط ترانسپورتی موترها

8

9073386

2590582

0

6482804

0

بهسازی ساختمان های دیگر تعمیر شاروالی

9

66538449

18476506

22571134

25490809

0

اعمار ساختمان دیگر استدیوم مارکیت ها

10

0

0

0

0

0

ساختمان سایه بانها

11

0

0

0

0

0

           تجهیـــــــــزات ســـــــاختمانی ( خریداری دستگاه قیر)

12

0

0

0

0

0

تجهیزات مواد انرژی

13

18000

0

0

18000

0

تجهیزات زراعتی

14

1837195

1837195

0

0

0

تجهیزات تهیه آب و کانالیزاسیون

15

546690

546690

0

0

0

سایر تادیات و مواردیکه دریکی از کودهای فوق تصنیف نگردیده باشد

16

 

راپور مصارف 9 ماهه سال مالی 1391 از بخش بودجه انکشافی

شماره

 نوع مصرف

اصل قرار داد

تادیه شده

باقی مانده به سالهای بعدی

1

قیرریزی سرک فردوسی کفایت

121,596,670

102,000,000

19,596,670

2

قیرریزی 13 سرک داخل شهر

251,287,425

100,000,000

151,287,425

3

پرداخت پول اسفالت ده سرک داخل شهر

0

65,000,000

0

4

قیمت زمین های استملاکی شهرنو، جاده شادیان، چوک های شهر و شهرک دیپلوماتیک

100,000,000

55,000,000

45,000,000

5

خریداری 19 عراده وسایط

29,622,495

25,249,245

4,373,250

6

بازسازی سینا استدیوم و اعمار 10 باب تشناب

17,200,000

17,200,000

0

7

خریداری روغنیات

13,300,000

13,300,000

0

8

جغل انداری سرک های داخل شهر

4,440,000

4,440,000

0

9

بازسازی کوتی مابین واقع باغ حضور

4,300,000

4,300,000

0

10

اعمار دیوار هوتل سه ستاره

4,000,000

4,000,000

0

11

پول باقی مانده بازسازی تعمیر شهرداری

3,130,000

3,130,000

0

12

اعمار کتیبه رابعه بلخی و ناصر خسرو بلخی

11,186,008

2,237,201

8,948,807

13

اعمار خشت کاری و رنگمالی رواق های سینا استدیوم

970,000

970,000

0

14

اعمار هفت باب پلچک داخل شهر

3,567,200

713,440

2,853,760

15

احداث سرک های جدید

500,000

500,000

0

16

پول باقی مانده اعمار 28 پلچک داخل شهر

280,000

280,000

0

17

اعمار سیلبر واقع کارته خراسان

20,924,712

0

20,924,712

18

اعمار هوتل سه ستاره

207,000,000

0

207,000,000

19

اعمار کتاره های جاده مسعود شهید و جاده مولانا جلال الدین محمد بلخی

13,500,000

0

13,500,000

20

اعمار موتر شویی داخل محوطه شهرداری

300,000

0

300,000

21

قرار داد اعمار احاطوی میدان ورزشی

16,300,000

0

16,300,000

22

دیزاین 42 سرک

3,380,000

0

3,380,000

23

کمان های داخل شهر

6,000,000

0

6,000,000

 

مجموع

832,784,510

398,319,886

499,464,624

 

 

خلاصه مصارف 9 ماهه سال مالی 1391

مصارف بودجه عادی

31,480,494

مصارف بودجه انکشافی

398,319,886

میزان عمومی مصارف بودجه عادی و انکشافی

429,800,380

بودجه منظور شده 9 ماهه سال مالی 1391

800,097,253

فیصدی مصرف تناسب بر بودجه منظور شده

54 %

 
دولت جمهـــــوری اســلامی افغانســـــــتان
 
اداره ع مستقل ارگانهای محلی
 
ولایت بلـــــخ  
                                     ریاست مــــــــزارشاروالی
                   آمریت مالی و اداری    
                       مدیریت ع مالی و محاسبه    
جدول مصارف  سالانه (1392) اداره شاروالی مزارشریف  پیرامون مصارف بودجه انکشافی   
باقیمانده سالهای بعدی تادیه شده اصل قرارداد نوع مصارف شماره  
127477153 229404789 356881942 قیر ریزی و کانکریت ریزی سرکهای شامل پلان  1  
56894990 32037446 88932436 قیمت زمین های استملاک شده 3  
0 16907695 16907695 خریداری وسایط طرف ضرورت (لودرو اسکواتور 4  
اعمارکتیبه ها، پلچکها،دیوار استدیومها ،موترشوئی و کانالها 66124271 66124271 اعمار استدیوم و مارکیت ها 5  
2401600 22598400 25000000 جغل اندازی سرکهای داخل شهر طبق پلان 7  
23919950 1080050 25000000 تنویر جاده ها 10  
3510245 2489755 6000000 موزائیک کاری پیاده روها 11  
اعمار تعمیر تنظیف ، دیوار غرب شاروالی ،آبروها و بروق ها انتقال خاک ناشی از احداث سرک وغیره 25479179 25479179 بهسازی ساختمان های دیگر 12  
0 75000000 75000000 اعمار هوتل سه ستاره  13  
4894900 105100 5000000 تجهیزات کانالیزاسیون 14  
219098838 471226685 690325523 مجموع 15  
خلاصه مصارف(12) ماهه سال مالی 1392  
66785834 مصارف بودجه عادی                                                            
471226685 مصارف بودجه انکشافی                                                        
538012519 میزان مجموع مصارف بودجه عادی و انکشافی                            
898919204 بودجه منظور شده سال مالی(1392)                                         
60% فیصدی مصرف متناسب به بودجه منظور شده