شهردار

محترم محمد یونس مقیم فرزند محمد مقیم درسال 1329 در خانواده روشنفکر در گذر لک لک خانه ناحیه اول شهر مزار شریف چشم به جهان گشوده است. در سال 1356 از دیپارتمنت حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به سویه لیسانس فارغ التحصیل گردیده. موصوف قرار پ 2- 14203- 26/6/1357 به استناد حکم تاریخی 21/6/1357 وزارت عدلیه جدیدا برتبه نهم و داشتن یکسال قدم کاری در پست رتبه هفتم بحیث مساعد حارنوالی ولسوالی شولگره مقرر شده و الی تاریخ 14/8/1373 در پست های مختلف ریاست حارنوالی استیناف ولایت بلخ ایفاء وظیفه نموده و قرار تصدیق مدیریت استخدام مقام ولایت بلخ از تاریخ 15/2/1374 الی 15/8/1374 در حاضری مامورین منتظرین و مدتی در مقام ولایت ایفاء نموده است.

درسال 1376 نظر به پشنهاد ریاست شورای محاسین سفیدان ولایت بلخ به تایید مقام ولایت و صدور حکم تاریخی 1/2/1376 رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان به استناد مکتوب4825- 395 - 22/8/1376 آمریت استخدام مقام ولایت که بعدا ذریعه نامه 14 19/8/1376 ریاست دفتر وزارت امور داخله دولت اسلامی افغانستان نیز منظور گردید، درپست فوق رتبه بحیث شهردار مزارشریف تقرر حاصل نموده و الی تاریخ 31/5/1377 طور باالفعل اجرای وظیفه نموده و متعاقباٌ با وصول امریه تاریخی 29/4/1419 دفتر خاص امارت اسلامی وقت به عوض شان مولوی محمد عالم مقرر و موصوف از تاریخ 1/6/1377 در موقف انتظار معاش قرار گرفت.

موصوف بعد از سقوط حکومت طالبان به اساس فراخوان دولت اسلامی افغانستان طبق صراحت فرمان شماره 8 – 24/9/1380  کمافی السابق  پست ریاست شهرداری مزار شریف را اشغال داشت . سپس محترم عبدالستار درزابی از طرف رهبر جنبش م-ا-ا در پست متذکره مقرر و در فرمان بعد از گذشت یکمدت محترم محمد یونس مقیم مجدداً از تاریخ 4/8/1382 قرار حکم شماره 155- 11/5/1382 مقام محترم عالی ریاست دولت بحیث شهردار مزار شریف مقرر و تاکنون در پست متذکره ایفاء وظیفه مینمایند.