نظر کلی

شهرداری مزارشریف

 

نخستین پلان تفصیلی شهرداری مزارشریف مطابق به ماستر پلان این شهر در سال 1352  تطبیق گردیده است. مطابق به این ماستر پلان، در مجموع 10 پلان تفصیلی یا 10 پروژه منظور شده وجود دارد که ازجمله 8 پلان/پروژه آن به نام های (O,L, M, N, Q, R P,S) در نواحی مختلف شهر تطبیق و قسماً در حال تطبیق قرار دارد. تا بموقع تهیه این پلان، تطبیق ماسترپلان 30% گزارش شده است. مانند سایر شهرها، مزارشریف نیز شاهد توسعه غیر پلانی به اندازه 5 کیلومتر بطرف شمال، 4 کیلومتر بطرف جنوب، 22 کیلومتر بطرف شرق و 5 کیلومتر بطرف غرب شهر، داشته است.

 

اداره شهرداری

 

اداره شهرداری متشکل از شانزده واحد اداری مرکزی و 10 مدیریت نواحی مسکونی بوده که از جانب 145 مامور(2 بست خالی) و 237 اجیر  ( 39 بست خالی) اداره میگردد. از لحاظ مشخصات تحصیلی، اکثریت کارکنان (84 نفر) فارغ صنف 12 اند، در حالیکه 3 نفر ماستر، 8 نفر فوق لیسانس، 19 نفر لیسانس، 8 نفر فوق بکلوریا، 12 نفر بکلوریای مسلکی، 5 نفر دارای آموزش ابتدائی و 1 نفر خصوصی نیز دارند. به تعداد مجموعی 16 نفر زن مشمول مامورین (11) و اجیران (5) است که در مجموع 6.07% تمام پرسونل شهرداری مزارشریف را تشکیل میدهد . شکل 1 نمای ساختار تشکیلاتی فعلی شهرداری مزارشریف بشمول جدول بست ها می باشد. و ضمیمه 2 ساختار تشکیلاتی 1390 بصورت مشرح آن ترسیم یافته است.

 

مجلس اداری شهرداری فعال بوده و جلسات آن دایر میگردد. اما شورای شهرداری فعال نیست. اصلاح اداره عامه در شهرداریها بشمول مزارشریف تطبیق نشده اما در سال 1385، 18 بست در شهرداری مزارشریف از طریق رقابت آزاد بدون معاش اضافی استخدام گردیده و هنوز هم اداره شهرداری مزارشریف دارای ساختار تشکیلاتی نامناسب و نیروی بشری ناکافی میباشد.

 

در مزارشریف ده ناحیه وجود دارد و توسط ده مدیر عمومی که در تشکیل هر ناحیه آن یک مدیر عمومی، 6 مامور دایمی و 3 نفر اجیر وجود دارد، اداره میگردد.