ملکیت ها

 

ملا حظات مساحت ملکیت تعداد دوکان تعداد موقعیت نوعیت ملکیت شماره
  4551 متر مربع   یک دربند جنوب شرق روضه مبارک تعمیر 4 منزله دفتر کار ریاست مزار شاروالی 1
  629 متر مربع   یک دربند غرب باغ حضور  تعمیر یک منزله رهایشی شاروالی ناحیه 2-4 2
  2078 متر مربع   یک دربند در باغ حضور تعمیر یک منزله کوتی مابین دفتر کار وامور اجتماعی  3
  متر مربع 15730   یک دربند جنوب باغ حضور تعمیر پنج منزله دفتر کار مقام ولایت بلخ 4
  متر مربع 10120   دو دربند جنوب باغ حضور تعمیر یک منزله حرم سرای خانه رهایشی والی بلخ 5
  متر مربع 125   یک دربند واقع گذرحیات تعمیر یک منزله دفتر ناحیه ششم 6
  متر مربع 125   دو دربند غرب سلطان راضیه تعمیر یک منزله دفتر ناحیه اول 7
  متر مربع 350   یک دربند گذر سه دکان تعمیر یک منزله دفتر ناحیه سوم  8
  متر مربع 2097   یک دربند کارته صلح تعمیر یک منزله دفتر ناحیه هفتم 9
  متر مربع 1000   یک دربند کارته آریانا دفتر یک منزله دفتر ناحیه دهم 10
  متر مربع 14615   یک دربند جنو ب مارکیت باغ ذخیره تعذیه خانه فعلا حوزه سوم پولیس 11
  متر مربع 3870   یک دربند غرب باغ حضور  تعمیر شاروالی سابقه فعلا قومندانی امنیه 12
  متر مربع 3320   یک دربند شمال باغ حضور تعمیر یک منزله سابقه ولایت فعلا اطالاعات و فرهنگ 13
  متر مربع 20028 511 باب یک دربند شمال روضه مبارک مارکیت کلان مندوی غله 14
  متر مربع 3233 70 باب یک دربند غرب مندوی غله مارکیت مندوی خشکه فروشی 15
  متر مربع 7592 178 باب یک دربند شرق مندوی غله مارکیت مندوی حبوبات 16
  متر مربع 16800 867 باب یک دربند شمال روضه مبارک مارکیت سخی باغ ذغیره فعلا ترکاری فروشی 17
  متر مربع 23000   یک دربند شمال روضه مبارک مارکیت لیلامی فروشی 18
  متر مربع 5575 241 باب  یک دربند کارته صلح مارکیت کارته صلح 19
  متر مربع 534 10 باب یک دربند جنوب سرک مندوی غله کوچه قصابی در مندوی دوکان 20
  متر مربع 329 5 باب   در سرک جنوب مندوی غله دوکان رسته سرک جنوبی مندوی 21
  متر مربع 84 7 باب   شرق شاروالی در سرک سابقه دروازه خلم دوکان 22
  متر مربع 1200   یک دربند در داخل سینا استدیوم یک گنبد حمام که جدیدا اعمار شده 23
  متر مربع 1200   یک دربند درکارته خراسان  یک گنبد حمام که جدیدا اعمار شده 24
      شش باب  مارکیت انصاف ، مارکیت سخی ، چوک مندوی ، بندر یولمرب، مقابل سرای مدیر قیوم، مقابل شاروالی تشناب  هاییکه جدیدا اعمار شده 25
      سه باب  عقب مارکیت حاجی صلاح الدین، عقب 22 کیلوات، جوار کلا دوزی تشناب های سابقه اعمار شده شاروالی 26
  37400 متر مربع   یک دربند باغ  حضور  باغ حضور ساحه های سپورتی و چمن و غیره 27
   متر مربع55343   یک دربند واقع دروازه شادیان استدیوم و حوض اب بازی و ساحه جشن 28
      35 غرفه اطراف روضه مبارک غرفه های تپیک 29
  3840 متر مربع   یک دربند جاده شادیان ساحه مترو  30
      یک دربند شمال غرب زوضه مبارک ساحه مترو  31
    سه باب  یک دربند مقابل بانک ملی مزار حویلی ملکیت مزار شاروالی 32
      چهار هزار متر مربع   دفتر کار ریاست ناحیه نهم یکدربند 33
پخته و عصری     ندارد دروازه بلخ یکباب تشناب مقابل دافغانستان بانک 34
پخته و عصری     ندارد دروازه شادیان یکباب تشناب واقع سینا استدیوم 35
پخته و عصری     ندارد واقع مخابرات  یکباب تشناب 35
به قسم عصری     متر مربع 857 دروازه شادیان چوک دورئی بنام ذبیح الله شهید 37
      51/16 جریب واقع پروژه o زمین محبس سابقه  38
به قسم عصری     14256 متر مربع آریانا مکتب مسلکی تخنیک موتر 39