شراکت ها

تفاهمنامه همکاری های مزار شهرداری و نهاد های جامعه مدنی

(برنامه های آموزشی و آگاهی دهی استراتیژیک، دوامدار، هدفمند  و مشارکت عامه)

مقدمه

شهرداری منحیث یک مرجع خود کفا که تماس مستقیم با مردم دارد، در صف مقدم فرایند پلانگذاری  قرار میگیرد و متعهد بر تامین رفاه عمومی شهروندان از طریق عرضه خدمات عامه، که بطور اساسی روی زندگی اهالی آن تاثیر گذار است، میباشد. خدمات اساسی که توسط شاروالی عرضه میگردد، عبارت اند از: تنظیم امور تنظیف، انکشاف و حفظ و مراقبت پارک ها، اعمار و حفظ و مراقبت جاده ها، کانالها، سیل برها، حمام ها، مبرزهای عمومی و بلاخره خدمات فرهنگی و اگاهی دهی. منحیث یک ارگان محلی در سر رشته عرضه خدمات برای مردم نقش آن در تعهد موضوع مشارکت عامه و آگاهی عامه جهت سهیم سازی شهروندان در پروسه های حکومتداری و جهت ازبین بردن نارضایتی مردم از دولت، قابل ملاحظه تلقی میشود.

با حمایت برنامه حاکمیت محلی افغانستان/پروگرام انکشافی ملل متحد، شهرداری های کشور برنامه های را جهت مشارکت عامه و اگاهی دهی عامه جهت آماده سازی ذهنی و عملی افراد و ساکنین یک شهر برای ایجاد یک شهر پاک، زیبا و قانونمند به منظور بهبود بخشی حکومت داری و روند انکشاف به منصه اجرا میگذارند. در زمره این حمایت ها، ارتقای سطح آگاهی شهروندان، مکلفیت شهری، فرهنگ شهر نشینی و کارکرد های شهرداری و حکومت یک بخش ثابت را تشکیل میدهد که تمرکز روی برقراری ارتباطات بین شهروندان و شهرداری و سایر ادارات دولتی و سهیم سازی مشکلات و نظریات شهروندان در انکشاف فعالیت های حکومت داری، دارد. برای ایجاد برنامه های مشارکت عامه و آگاهی دهی عامه نیاز است فعالیت های شهرداری و فعالیت ها و برنامه های نهاد های جامعه مدنی هماهنگ باشد.

بادر نظر داشت اهمیت مشارکت عامه، این تفاهم نامه به قسم یک پدیده ای ارزشمند برای نزدیک شدن شهرداری با نهادهای جامعه مدنی شهر مزارشریف طرح ریزی و پیش بینی شده است. این اقدام از یک طرف در جهت تامین کارایی و موثریت فعالیت های شاروالی موثر است و از جانب دیگر برای نهاد های جامعه مدنی زمینه آنرا فراهم میسازد تا برنامه های آگاهی دهی خویش را در عرصه حکومت داری و انکشاف و فرهنگ شهرنشینی از طریق منابع شهرداری (مثلا: شوراهای گذر، شورا های نواحی، شورا های شهر) تنظیم نمایند. همچنان برای نهاد ها زمینه آنرا فراهم میکند تا بطور قابل ملاحظه ای در انکشاف شاروالی و پروسه اصلاح حکومت داری از طریق ابتکارات و تلاش ها مردمی برای انکشاف پایدار، برنامه های آگهی دهی، پژوهش ها، کنفرانس ها، سمینار ها، دید و بازدید ها، نشریات و خدمات مشورتی به شاروالی ها، سهیم باشند.

اهداف مشخص این شراکت قرار ذیل اند:

 

 • کوتاه ساختن فاصله میان شاروالی و شرکای مربوطه
 • ایجاد گفتمان ها و سیمینار ها برای شریک سازی تجارب و اندوخته ها میان شاروالی و نهاد های جامعه مدنی
 • هماهنگی برنامه های آموزشی به شهرواندان و کارمندان شهرداری
 • نظارت از کارکرد ها و پلان های تطبیقی شهرداری
 • فراهم آوری همکاری نهاد های جامعه مدنی در عرصه راه اندازی سروی، گزارش، پژوهش، کانفرانس، سمینار ها، نشریات و خدمات مشوره دهی برای شاروالی
 • آموزش شهروندان از فرایند حقوق بشر و حقوق شهروندی
 • افزایش کارایی و موثریت در مشارکت عامه در امور و پروسه های شهرداری
 • بلند بردن سطح آگاهی شهروندان از مکلفیت شهروندان و فرهنگ شهر نشینی
 • مسیر دادن برنامه ها به منفعت شهرداری و نهاد ها
 • استفاده از منابع و امکانات شهرداری و نهاد ها
 • گزارش دهی فعالیت ها به شهروندان از طریق برنامه ها، سمپوزیم ها و نشست های جامعه مدنی
 • رسیده گی به مشکلات و شکایت شهروندان
 • تطبیق نظر سنجی مردم در پلان گذاری های شهری
 • گسترش ارزش های حقوق بشری و شهروندی
 • استحکام روابط کاری میان شهرداری و نهاد های جامعه مدنی

 

این تفاهم نامه بر اساس اصول زیر قابل تطبیق است:

 1. علاقمندی کار مشترک در جهت آگاهی دهی و آموزش دهی شهروندان
 2. علاقمندی تقویت شفافیت و گزارش دهی از کارکرد های شهرداری و پلان گذاری های شهرداری
 3. مشارکت عامه در پروسه های حکومت داری و جامعه مدنی
 4. استفاده از روش های انتخاباتی و مردمی در پروسه های تصمیم گیری (مرد و زن)
 5. شفافیت در اهداف برنامه ها و آموزش ها
 6. هماهنگی و همیاری در بین شهرداری و نهاد ها
 7. اعتقاد به اینکه فعالیت های شهرداری و نهاد های جامعه مدنی از طریق برنامه های سهیم سازی مردم و آموزش دهی مردم به منفعت شهروندان  
 8. توافق به استفاده قرار دادن منابع و امکانات مثلا گزارشات و مواد آموزش و محل آموزش
 9. انجام و پیشبرد برنامه ها به شکل استندرد و تخصصی
 10. اشتراک کارمندان شهرداری و اعضای نهاد ها در مجالس و نشست ها و آموزش ها
 11. شریک سازی اطلاعات و معلومات بین نهاد ها و شهرداری
 12. جلب توجه سکتور خصوصی به خاطر سرمایه گذاری بیشتر در شهر
 13. عرضه خدمات شهری توسط نهاد ها و شهرداری به شهروندان.  

 

 1. منافع شهرداری
 • افزایش اعتماد مردم نسبت به شاروالی از طریق شفافیت با مشوره و ارزیابی نهاد های جامعه مدنی
 • ایجاد انگیزه و تحرک در ذهن کارمندان شاروالی در قسمت ایفای موثر کار ها و  مسولیت های شان
 • نوسازی و شریک سازی  اندوخته های کارمندان شاروالی در خصوص میتود ها و تکنالوژی و تطبیق برنامه های جدید از طریق آگاهی دهی کارمندان و مدیران شهرداری
 • دستیابی به منابع رایگان در زمینه پژوهش، نشریات، کنفرانس ها، سمینارها، آموزش ها، سروی ها و خدمات مشورتی
 • افزایش حمایت مبتنی بر ایجاد زمینه های کاری مشخص برای عرضه و مدیریت خدمات

 

 

 

 1. منافع نهاد ها
 • هماهنگی برنامه ها
 • تاثیر گذاری و موثریت آموزش ها برای شهروندان
 • سهیم سازی نهاد ها در کارکرد ها و تصامیم شهرداری
 • جهت دادن پروسه ها و نظریات به نیازمندی شهرداری
 • ایجاد فرصت برای نهاد ها جهت سهم گیری قابل ملاحظه در عرصه اصلاح و مشوره دهی شاروالی
 • دستیابی به منابع شاروالی جهت تطبیق پروژه ها
 • دستیابی به منابع علمی و دفاتر شاروالی برای پژوهش های اکادمیک، ارتقای سطح دانش و کنفرانس های مشترک
 • ایجاد فرصت برای نهاد ها جهت تطبیق برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در رابطه به فرآیند های دیموکراسی، تعلیمات مدنی، حمایت محیط زیست و ارائه خدمات در داخل شهرداری

                                                                                      

تطبیق کننده ها

شهرداری مزارشریف و نهاد های جامعه مدنی، طرفیق تطبیق کننده این تفاهم نامه استند. جانب دیگر صاحب صلاحیت مقام ولایت بلخ که منحیث مقام ناظر و بررسی کننده محسوب میشود.