پروژه های جاری

پروژه های جاری شهرداری مزارشریف

 1. اسفالت سرک حلقه دوم شهر مزارشریف به کمک دولت جاپان
 2. طرح و دیزاین دو طرفه سرک فردوسی الی کفایت به مصرف مجموعی 121596670 افغانی
 3. اعمار دیوار احاطوی استدیوم ورزشی کارته آریانا و پروژه M
 4. اعمار تعمیر مرکز خدمات مشتریان  به کمک مالی و تخنیکی UNDP/ASGP .
 5. اعمار یک باب موتر شویی در داخل محوطه شهرداری مزار
 6. ترمیم اساسی کوتی مابین      
 7. اعمار و ساختار کمانهای فلزی در تعداد از سرکهای شهر
 8. اعمار یک باب تعمیر چهار اطاقه در داخل محوطه شهرداری مزار
 9. اعمار کتیبه حکیم ناصر خسرو بلخی در چهار راهی شمالی روضه مبارک
 10. اعمار کتیبه رابعه بلخی اولین زن سخنور زبان پارسی، در چهاراهی جنوب روضه مبارک
 11. اعمار سه باب پل هوای در سه نقطه شهر
 12. اعمار دیوار احاطه، احداث سرکها وسرسبزی قسمت باقیمانده جناح شمالی میدان ورزشی بزکشی حاجی مقیم بای
 13. اعمار کانال و سیلبر کارته بخدی و خراسان
 14. طرح و دیزاین دو طرفه سرک مزار – شبرغان الی چوک فردوسی الی کفایت
 15. طرح و دیزاین سیزده سرک