اعلانات

دولت جمهوری اسلامی افغانستان
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی
خبرنامه
11 عقرب 1393

باشنده گان نُه شهر طرح انکشافی را برای شهرهای خویش میسازند
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی طرح انکشافی را از طریق رقابت آزاد برای نُه شهر افغانستان (مزار شریف، میدان شهر، کندهار، هرات، جلال آباد، کندز، غزنی، لوگر و چاریکار) میسازد.
دراین رقابت که باشنده گان شهر های مذکور صرف نظر از موقعیت اجتماعی شان می توانند اشتراک کنند با ه...دف تدوین طرح های انکشافی شهرها از سوی باشنده گان از یک سو دیدگاه شهر نشینان را در قسمت برنامه سازی شهر نیشنی شریک و از سوی دیگر یک گام مهم در عرصۀ حکومتداری خوب برداشته می شود.
فرید ماموندزی، معین پالیسی و امور تخنیکی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی، در مورد این تصمیم اداره میگوید: ما میخواهیم از طریق این برنامه، حس مسئولیت را به شهروندان و حس مالکیت را به شهر نیشینان بدهیم. درحالیکه قبلاً برای تدوین برنامه های انکشافی برای شهرها توجه اندک به نظریات مردم صورت میگرفت.
طرح های انکشافی شهرها ذیلاً قابل قبول میباشد.
• به میان آوردن حکومتداری خوب
• بهبود روند عرضه خدمات
• تنظیم موارد تقنینی، لوایح، قوانین و پالیسی ها
• انکشاف اقتصادی شهرها، بلند بردن عواید و مدیریت مالی
• انکشاف نهاد ها و ارتقای ظرفیت ها
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی برای شهروندان نُه شهر مذکور اعلام میدارد که: طرح های خویش را الی تاریخ 21 عقرب سال روان به ایمیل آدرسproposals@gdma.gov.af شریک سازند.
به منظور جمع آوری و ارزیابی طرح های انکشافی شهرها هیئت خاص تخنیکی از سوی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی مؤظف میگردد تا از جمله طرح های ارسالی از هر شهر، سه طرح را انتخاب و با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند. در اخیر بعد از ارزیابی جلالمتآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان یک طرح به شکل طرح رسمی انکشافی شهر انتخاب میگردد و طراح آن از سوی رییس جمهور تقدیر میگردد.
این طرح در حالی به سوی تطبیق می رود که در تاریخ افغانستان اولین بار است که برای هر شهروند فرصت داده میشود تا بخاطر بهبود وضعیت شهر شان طرحی ساخته شدۀ، خویش را با حکومت شریک میسازند.