ناحیه اول

آمریت ناحیه اول

ناحیه اول  مزار شریف از جمله نواحی مرکزی شهرداری مزارشریف بوده و در قسمت جنوب شرق مرکز شهرمزارشریف ( شرقا سرک قیر مارمل الی ختم قسمت اول پروژه خالد بن ولید غربا از چوک بازار باختر الی قسمت اول پروژه خالد بن ولید شمالاً جاده مسعود شهید جنوباً ختم قسمت اول الی چهارم خالد بن ولید) موقعیت دارد.

 

 

ساختار  تشکیلاتی

شماره

اسم

وظیفه

شماره تماس

1

محمد نصیر

مدیر عمومی ناحیه

0700518218

2

شیر محمد

مدیر مالی و اداری

0799102644

3

اسدالله

مدیر اداری

0700507863

4

محمد بشیر

انجنیر  ناحیه

0799267259

پاسپورت ناحیه

مشخصات

تعداد

گذر

30

شورای گذر

30

فامیل

11390

نفوس

75000

مساجد

40

تکایا

3

پوهنتون دولتی / خصوصی

2

مکاتب

4

کودکستان

3

ادارات دولتی

10

پارک سبز

2

کلنیک های صحی

6

دکاکین

631

مارکیت

1

کلوپ عروسی

2

حمام

3

تانک تیل

4

عواید

سال 1390

2020367

سال 1389

1714205

سال 1388

1552000