ناحیه دوم

آمریت ناحیه دوم

ناحیه دوم  از جمله نواحی مرکزی شهرداری مزارشریف بوده و در قسمت غرب  شهرمزارشریف (شرقاً ناحیه سوم، هشتم از طرف غرب ناحیه چهارم،شمال ناحیه نهم جنوب ناحیه چهارم) موقعیت داشته و در سال 1306 تاسیس گردید.

مساحت این ناحیه 2560000 متر مربع می باشد.