ناحیه سوم

 

آمریت ناحیه سوم

ناحیه سوم  از جمله نواحی مرکزی شهرداری مزارشریف بوده و در قسمت شمال شرق شهرمزارشریف (شمال ناحیه هشتم، جنوب جاده مسعود شهید، شرق ناحیه هفتم، غرب ناحیه دوم) موقعیت داشته و به سال 1383 تاسیس گردیده است.

مساحت ناحیه سوم 2316124 مترمربع می باشد.