ناحیه چهارم

آمریت ناحیه چهارم

ناحیه چهارم  از جمله نواحی مرکزی شهرداری مزارشریف بوده و در قسمت غرب شهرمزارشریف موقعیت داشته و در سال 1354 تاسیس گردیده است.

مساحت ناحیه چهارم  4413125  مترمربع می باشد.