ناحیه ششم

آمریت ناحیه ششم

ناحیه ششم از جمله نواحی پرنفوس شهرداری مزارشریف  بوده و در قسمت  جنوب شرق شهرمزارشریف (از طرف شمال بندر تفحصات الی چهار راهی فردوسی، از طرف شرق چهار راهی فردوسی الی گذر میرولی ، از سمت جنوب پارک های صنعتی و پروژه خالد بن ولید و از سمت غرب بندر تاشقرغان الی پارک های صنعتی) موقعیت دارد.