ناحیه هفتم

آمريت ناحيه هفتم مزارشاروالي 

ناحيه هفتم مزارشاروالي درشمال شرق شهرمزارشريف موقعيت دارد كه ازسمت غرب باناحــــــــيه سوم وناحيه هشتم همسرحد بوده ودرسمت جنوب آن ناحيه دهم مزارشاروالي قراردارد درشـــرق وشمال ناحيه هفتم زمين هاي زراعتي واراضي بكروبايرمربوط ولسوالي نهرشاهي قرارداردناحيه هفتم ازنقـــــطه نظر

اراضي شامل ساحات مسكوني وبلند منزل هاي تجارتي پروژه(m )كارته صلح پروژه(N )يعــــني كارته

خراسان برخي بلندمنزل هاي تجارتي وساحات مسكوني خارج ماسترپلان شهري مي باشد

مصروفيت عمده اي اهالي شريف ناحيه هفتم پيشه وري دكانداري وبعضي آنان مصـــــــــــروف كارهاي تجارتي وعده اي هم مصروف امورات دولتي وموسسات اداري تعليمي وتحصيلي مي باشد

ازلحاظ سطح زنده گي30 درصدمردم ناحيه هفتم به حالت متوسط ومتباقي مردمان فقيروغريــــبكارميباشد

درساحه ناحيه هفتم مليت هاواقوام مختلف كشوربودوباش دارندكه بخش عمده اي آنراملـــــيت هاي تاجـيك واوزبيك وهزار ه تشكيل ميدهد ومتباقي شامل اقوام پشتون وتركمن مي باشد

تعدادموسسات تعليمي كودكستان وكورس هاي آموزشي اعم ازدولتـــــي وخصوصي به(28   )باب ميرسد

1 –ليسه دقــــيقي بلخي2-ليسه نسوان ستاره 3-متوسطه استاد جــــاهد4-ليسه خصوصي صافي 5-ليـــــسه خصوصي مشعل بلخ واقع كارته صلح6 ليسه عطامــــحمد(نور)7ليسه نـــسوان خراسان8 ليسه خصوصي

آذرخش ومتوسطه 9- حضرت نعمان10-ليسه نسوان افغان ترك واقع كارته خراسان11-ليسه مقـــصودالله شهيد وافع كارته مولا علي12-متوسطه ذكورترابي13-متوسطه نسوان ترابي14-متـــوسطه انصاري واقع

كارته اماني15-متوسطه روشن مزاري واقع بلاك4كارته نورخدا16 - ليسه خصوصي راهدان واقع جــاده

گمرك وده باب كورس آموزشي دوباب كودكستان

درساحه تحت مسوليت ناحيه هفتم رياست گمرك سابقه ولايت بلخ –شــركت ساختماني افغــــــاني –پروژه ساختماني هلمند –كتاب خانه فردوسي-پارك تفرحي افغان ترك –شركت قره قل –مجــــتمح خدماتي ناحيه هفتم –رياست حوزه درياي شمال نيز موقعيت دارد؟

ناحيه هفتم داراي(37)گذرساحـــــات پلاني وخارج ماسترپلان شهــــري بوده كه شامل(6000)نمره زمين رهايشي (35)محراب مسجدجامع (4)محراب مسجد صغيره (4)منبرتكيه خانه(3)گنبدحمام (2)باب كلوپ عروسي حدودتقريبآ(70000)نفرنفوس مي باشد

مساحت ناحيه هفتم( 14/8 كيلو مترمر بع بوده كه داراي سرك هاوجاده هاي عمومي وفرعي تحت برنامه

قيرريزي واسفلت مي باشدكه كار(سه)سرك عبارت ازسرك ليسه دقيقـــــــــي ازهوتل ماركوپولوالي سرك عمومي كارته صلح 2-سرك خراسان  الي اخيرخراسان اول بشمول سرك جنوب ليــــــسه عطامحمد(نور)

3-سرك(40)متره بلند منز ل هاي پروژه(M )پروژه(N)ازچارسركه سيدآباد شروع الي چارسركه كارتــه اماني دوم ادامه دارد

درمربوطات ناحيه هفتم دوباب ماركيت اول مندوي كارته صلح دوم ماركيت مولا علي واقع پل تصـــــدي بنام مندوي ميوه وتركاري فروشي نيزموجوداست

ناحيه هفتم ازنظرتشيكلاتي شامل هفت نفر كارمــــندوسه نفراجيرمي باشد1مديرعمومي ناحيه2-مدير مالي واداري 3-مديرتحصيلي 4-مديراداري 5-انجنــــيرفنــــي 6-مـــديراجراييه 7-مديرتنظيف وسرسبزي    8 - افرادتحصيلي9-امربرشعبه 10-محافظ ناحيه  مي باشد

مديرعمومي ناحيه درراس بوده ازامورمالي واداري بخــــش فني وتنظيفي راكنـــترول ونظارت مي نمايد

ناحيه هفتم درسيمنار ها  نشست ها وركشاپ هاوكورس آموزشي كمــــپيوتركه درراستاي ارتقاي ظرفيت

كارمندان مزارشاروالي كهازطرف اداره محترم(UNDP)تدريس ميگردد سهم فعال گرفته اند

وهم دركارهاي حشرعمومي اشتراك وپاك كاري جوي وجويچه هارابا سهم گيري فعال اهـــــالي شريف و

متدين گذرهاي مربوطه راه اندازي نموده ازهمكاري اهالي شريف گذرهاي مربوطه صيمــــــيمانه تشكرو

قدرداني مينمايدو هم ازاهالي محترم كوچه ملاي عسكركوچه سوم عقب منــــــدوي كارته صلح كوچه تكيه

خانه كارته صلح اهالي گذر تاشقـــرغاني ها اهالي كوچه مكتب عطا محمد (نور)اهالي خراسان (4)كارته هاي اماني كه بامصرف بيشترازمبلغ(537500)افغاني  ازبودجه شخصي شان دركانكريت ريزي وجغل اندازي سرك ها سهم گرفته اند اظهارسپاس وشكران منيمايد وهمچنان آمريت ناحيه هفتم ازسهم گيري فعال وكلاي محترم گذرها –آمريت محـــترم حوزه هفتم پوليس-آمريت محترم جوزه هفتم امنيت ملي كه درتطبـــيق پلان تدابيري مزارشاروالي نهال شاني درساحات مربوطه پاككاري ساحه ازپيش برآمددكاكين وكراچي هاي دستي اظهارسپاس وامتنان مينمايد