ناحیه نهم

آمریت ناحیه نهم

ناحیه نهم از جمله نواحی پرنفوس شهرداری مزارشریف  بوده و در شمال غرب مزارشریف (از طرف شرق با ناحیه هشتم، از طرف شمال به ولسوالی شهرک، ازطرف غرب ولسوالی بلخ و از طرف جنوب ناحیه دوم) موقعیت داشته و در سال 1385 تاسیس گردیده است.