مدیریت تنظیف و سرسبزی

 

مدیریت تنظیف و سرسبزی

 تدوین وتطبیق پلان برای حفظ محیط زیست ،سر سبزی  وپاکی شهر از کثافات وراه اندازی سایر برنامه ها وپروژه ها به هکاری واشتراک مردم ونهاد های مختلف دولتی وغیر دولتی جهت تنظیف وسرسبزی شهر.

 

شـرح وظیفه:

 

 • تدوین پلان سرسبزی شهر و جمع آوری کثافات و تطبیق آن درساحه به همکاری واشتراک مردم.
 • جلب هکاری مؤسسات دولتی وغیر دولتی جهت راه اندازی برنامه های پاک سازی وسرسبزی شهر.
 • ایجاد و تطبیق روشها و سیستم های مؤثردر رابطه به حفظ و نگهداشت محیط زیست(حفظ الصحه، مراعات اصول صحی، دفع کثافات، جمع آوری کثافات،  تنظیم کثافات جامد و پاکی ساحات عامه).
 • ارائه مشوره های مسلکی به اداره مربوط
 • مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه
 • اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره
 • کنترول ومراقبت از نظافت حمام ها، رستورانت ها، هوتل ها، مهمانخانه ها، مسافر خانه ها، حوض های آببازی، صالون ها و فروشنده گان  مواد خوراکی در ساحه شاروالی.
 • اتخاذ تدابیر جهت تامین عرضه خدمات بهتر و فراهم آوری تسهیلات کافی در رابطه به نگرانی های محیط زیست.
 •  طرح وتطبیق برنامه ها برای حفظ و ایجاد ساحات سبز شاروالی بشمول نواحی و  توسعه آن.
 • ترویج فرهنگ اشتراکی عامه در طرح و تطبیق پروگرام ها و پروژه های  تنظیفاتی، سر سبزی شهر  و دیگر خدمات شهری.
 • حفظ محیط و استفاده مداوم منابع طبیعی با مشوره با اجتماعات محلی.
 • خدمات دفع کثافات ناشی از فاضلاب، خدمات صحی و جلوگیری ازشیوع امراض.
 • ارئه گزارش ماهوار ، ربع وار و سالانه از چگونگی اجراات بخش مربوطه به آمر مافوق