مدیریت مامورین

وظایف مدیریت مامورین

طرح، تنظیم وتطبیق پالیسی های منابع بشری مطابق قوانین، مقررات و رهنمود های کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی در شاروالی.

 

شرح وظایف:

 • طرح پلان آمریت منابع بشری در مطابقت با پلان شاروالی.
 • تأمین ارتباط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ازطریق اداره مستقل ارگانهای محلی در زمینه انکشاف پالیسی ها وتطبیق بموقع پروسیجر ها ورهنمود های آن.
 • نظارت و ارزیابی اجراآت تمام شعبات منابع بشری و ارائه گزارش به آمر مربوطه.
 • نظارت بر استخدام انتخاب به موقع و منصفانه بر اساس اهلیت و شایستگی و ارزیابی اجراات سالانه مامورین.
 • نظارت از حاضری کارمندان اداره شاروالی و راپور معاشات آنان
 • ارائه مشوره های مسلکی به اداره مربوط.
 • اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره
 • مراقبت از سطح اگاهی مامورین اداره مربوط برای تطبیق قوانین در اجراات امور منابع بشری.
 • نظارت از تطبیق بهتر قوانین ، مقررات و طرزلعمل ها در بخش های انکشاف منابع بشری.
 • حصول اطمینان از  استفاده مؤثر از منابع بشری شاروالی.
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری اداره مربوطه.
 • حمایت و انکشاف کارمندان ریاست منابع بشری و هماهنگ ساختن کار آنها به منظور اجراآت مؤثر و مفید  برای نائل آمدن به اهداف  اداره.
 • مطالعه، تحلیل، و تأیید پلان های کاری که توسط شعبات منابع بشری تهیه شده اند.
 • مواظبت وحمایه از تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش در شاروالی.
 • اجرای ترفیعات سنوی و غیر سنوی کارکنان اداره شاروالی وثبت آن در دفاتر سوانع مطابق با قوانین و مقررات
 • هماهنگ ساختن و اداره مسائل منابع بشری مربوط به ادارات شاروالی.
 • ارئه گزارش ماهوار ، ربع وار و سالانه از چگونگی اجراات بخش مربوطه به آمر مافوق

جدول ساختار تشکیلاتی شاروالی