مدیریت اسناد و ارتباط

 

وظایف مدیریت اسناد و ارتباط

طرح و تطبیق یک پلان جامع برای اخذ یا بدسترس قرار دادن  اسناد  به کارمندان داخل شاروالی و همچنان برا ی ساکنین شهر و با در نظر داشت محرمیت و پوشیدگی ا ین اسناد.

 

شرح وظایف:

 

 • طرح و تطبیق پلان برای دانستن ضروریا ت معلوماتی شاروالی
 • تشخیص معلوماتی که  ضرورت به نگهداشت و حفاظت طویل المدت نظر به پلان شاروالی , داشته باشد
 • طرح و تطبیق یک پالیسی برای نگهداشت و حفظ  اسناد شاروالی
 • ایجاد یک پلان برای ذخیره اسناد که شامل نگهداری طویل المدت و کوتاه مدت اسناد فزیکی و الکترونیکی
 • تشخیص , تصنیف و تنظیم اسناد
 • طرح و تطبیق یک پلان جامع برای اخذ یا بدسترس قرار دادن  اسناد  به کارمندان داخل شاروالی و همچنان برا ی ساکنین شهر و با در نظر داشت محرمیت و پوشیدگی ا ین اسناد.
 • طرح و تطبیق یک پالیسی  برای نگهداری و حفظ اسناد یکه بیشتر ضرور نبوده و یا هم انتقال دادن انها  در موزیم ها ویا مخزن بمنظور نگهداری نظر به قوانین , مقررات, البته حفظ این اسناد میتواند شامل  ازبین بردن آنها و یا هم حفظ ابدی این اسناد در مخزن شاروالی باشد.  
 • طرح و تطبیق یک روش و طرزالعمل خوب جهت تنظیم اسناد الکترونیکی
 • توحید ، انسجام  و تنظیم اسناد  با توجه به روشاها و سیستم های موجوده در شاروالی.
 • تفاهم و همکاری با سائر شعبات ذیربطه اداره شاروالی در امر پیشبرد امورات وظیفه وی
 • اجرای سائر امورات کاری که از جانب آمر مافوق به وی سپرده می شود
 • ارئه گزارش از چگونگی اجراات بخش مربوطه به آمر مافوق