خدمات

وظایف و خدمات شهرداری ها

ماده 16 قانون شهرداریها وظایف شهرداریها را تعریف می نماید که میتوان آنرا قرار آتی تصنیف کرد:

 • خدمت رسانی
 • اداری
 • هماهنگی
 • انتظامی

 

وظایف خدمت رسانی:

 • اتخاذ تدابیر جهت تامین تسهیلات معیشتی شهریان که در ساحه مربوطه سکونت دارند
 •  اتخاذ تدابیر جهت اعمار و حفظ و مراقبت چاه ها، کاریزها، حوض ها و مخازن آب اشامیدنی از طریق مراجع مربوطه
 • اتخاذ تدابیر جهت حفظ و ایجاد سرسبزی شهرها و نواحی و توسعه ساحات سبز و تامین نظافت و پاکی محلات مربوطه و حفظ محیط زیست
 • اتخاذ تدابیر جهت احداث و اعمار جاده ها، میدان های تربیت بدنی، تشناب های عمومی، حمام ها، مندوی ها مارکیت ها و مراکز فرهنگی و مدنی از طریق جلب سرمایه گذاری خصوصی در ساحات ممکنه پلانی
 • اتخاذ تدابیر جهت مراقبت از نظافت حمام ها، مطعم (رستورانت ها)، هوتل ها، مهمانخانه ها، سماوار ها، حوض های آببازی، سالون ها و سایر فروشندگان مواد خوراکه به همکاری ادارات مربوطه
 • اتخاذ تدابیر درمورد توزیع نمرات زمین جهت اعمار منازل مسکونی و ساحات تجارتی طبق مقرره مربوطه
 • اتخاذ تدابیرجهت سهم گیری در کار احداث و اعمار مراکز مسکونی، حفظ و مراقبت سرک ها، کوچه ها و محلات مسکونی
 • اتخاذ تدابیرجهت رشد سالم وسائط حمل و نقل شهری توسط اداره مربوطه
 • جلب همکاری داوطلبانه مردم در اجرای فعالیت تنظیفی سرسبزی و سائر فعالیت های سودمند خدمات شهری
 • اعمار، ترمیم و صاف کاری جوی ها و جویچه های عامه  در داخل شهر ها
 • تثبیت محلات دفن اموات
 • اتخاذ تدابیر جهت سازماندهی و تدارک تکفین و تدفین اموات مجهول الهویه و لاوارث به صورت مجانی به همکاری سره میاشت

وظایف اداری:

 • تصویب لوائح با درنظرداشت احکام این قانون
 • رهبری ادارات و شعبات تحت اثر
 • دعوت و تدویر جلسات در رابطه به خدمات شهر مربوطه
 • سازماندهی تطبیق پلان بودجوی، پلان عواید و مصارف سالانه و اتخاذ تدابیر جهت صرفه جوئی در مصارف
 • نظارت (کنترول)از اجرای تصامیم شورای اداری
 • تنظیم پذیرش مراجعین و حل و فصل به موقع و عادلانه شکایات شهریان و نظارت بر اجراآت و تصامیم داخل صلاحیت
 • قبول کمک، هبه و اعانه به نمایندگی از شهرداری و ثبت آن در دفاتر
 • جمع آوری و ثبت گزارش موثق ازدواج،تولدات، وفیات و نقل مکان به همکاری ادارات ذیربط وارائه آن به مراجعه مربوطه

وظایف هماهنگی:

 • اتخاذ تدابیر جهت تامین همکاری با موسسات صحی در تطبیق تدابیر مربوط به جلوگیری از شیوع امراض و حفظ محیط زیست
 • اتخاذ تدابیر جهت مساعدت در تهیه و توزیع مواد غذایی و بهبود خدمات معیشتی
 • اتخاذ تدابیر جهت مساعدت درامر انکشاف ورزش و تربیت بدنی با روحیه اسلامی
   اتخاذ تدابیر جهت مساعدت در حفظ و مراقبت و ترمیم آثار و آبدات تاریخی و فرهنگی با جلب همکاری ادارات مربوطه
 • اتخاذ تدابیر مبنی بر مساعدت در جمع آوری ارقام احصائیوی و احوال نفوس (دیموگرافی)
 • اتخاذ تدابیر جهت همکاری موثر در امر مبارزه علیه بیسوادی، بالابردن سطح تعلیمات عمومی و فرهنگی، آموزش مسلکی مردم، انکشاف شبکه های خدمات اجتماعی، مدارس تعلیمات عمومی و مسلکی و کتابخانه ها در ساحه مربوطه به وسیله اداره ذیربط با درنظرداشت موازین اسلامی
 • ابراز نظر در مورد ساختمان های تاسیسات ترافیکی در حوزه شهر
 • مساعدت در رفع نیاز های اولیه و عاجل اجتماعی و اقتصادی در محل به همکاری مراجع مربوطه
 • مساعدت در تحکیم قانونیت، تامین امنیت، نظم اجتماعی و آرامی جامعه
 • مساعدت در دفاع از منافع قانونی ساکنان محل
 • همکاری همه جانبه در اعمار جامعه و تحکیم حاکمیت اسلامی

وظایف انتظامی:

 • قیمت گذاری اماکن طبق مقرره
 • تثبیت کرایه ملکیت های شهرداری طبق مقرره
 • استملاک اراضی مطابق به احکام قانون استملاک
 • مراقبت (کنترول) قیم و و سایل اندازه گیری، تنظیم و تعمیم سیستم متریک در ساحه مربوطه
 • تحصیل محصول خدمات شهری مطابق احکام قانون
 • تثبیت محل ذبح و تنظیم بهتر امور صحی قصابی ها و نظارت از آن
 • توزیع نرخنامه (طبق فرمان رئیس جمهور، شهرداریها فعلاً صلاحیت توزیع نرخنامه را ندارند)
 • بررسی شرطنامه ها، تعهدنامه ها، قرارداد ها و اجاره ملکیت های شهرداری
 • اتخاذ تصمیم مبنی بر تخریب عمارات نزدیک به انهدام باساس نظر هیت فنی
 • جلوگیری از ساختمانهای خودسر به همکاری موظفین امنیتی حوزه مربوطه
 • اعطای جواز نامه صنفی برای اصناف شهر
 • اعطای جواز نامه کار برای کارگران خدماتی موسسات خارجی
 • تطبیق جدی نرخنامه (طبق فرمان رئیس جمهور، شهرداریها فعلاً صلاحیت توزیع نرخنامه را ندارند)