مدیریت قرار داد ها

وظایف مدیریت قرارداد ها

حصول اطمینان از تنظیم درست اسناد قرارداد ها،  طی و مراحل آنها به اسرع وقت و نیز عقد قرارداد ها فی مابین اداره شاروالی و جانب مقابل در مطابقت با قوانین و مقررات

 

شرح وظایف:

 

 • عقد بموقع قرارداد ها و جایداد های شاروالی
 • حصول اطمینان از تطبیق لوایح و مقررات اجاره داری ها
 • هماهنگی با مستوفیت غرض تحویلی مالیه قرارداد ها
 • آغذ بموقع روند دواطلبی ها / مزایدات جایداد های شاروالی و تنظیم اسناد اشتراک کنندگان
 • طرح و تطبیق روشها و سیستم های پیگیری از قرارداد ها
 • طرح پلان کاری ماه وار ، ربع وار و سالانه
 • ترتیب و تنظیم منظم اسناد قرارداد ها و دیتابیز قرارداد ها و قراردادی ها
 • همکاری با سایر شعبات در زمینه حصول بموقع مبالغ معینه مندرج قراردادها و تحصیل باقیات
 • انجام بررسی های نوبتی از قراردادهای شراکت با سکتور خصوصی و افراد ، دریافت چگونگی تطبیق شرایط قرارداد و ارائه سفارشات به آمرین مافوق
 • اجرای سائر امور کاری که از جانب آمر مافوق به وی سپرده می شود
 • ارئه گزارشاجراات به آمر مافوق