گزارشات

 

گزارش کارکرد مدیریت عمومی تحیریرات

مـدیـریـت تحـریــرات شـاروالــی مزار شریف طــی شش ماه اول سـال 1391 طبـق پـلان و با درنظــر داشـت لایحه وظایف در بخش خویش وظایف ذیل را انجام داده است.

در طــی شش ماه اول سال 1391 تعداد بیش از (138) قطعه عـرایـض بعــد از احـکام مقام محترم ریاست ثبت و راجستر و دوباره به مراجعین سپرده شده تعداد (172) قطعه پیشنهادات عنوانی مقام محترم ریاست از شعب مربـوط بملاحظه شما رسانیده و با درنظـرداشت قـانــون و مقــررات احـکام تحـریـر و بعـد از تثبیت و راجستر به مسوولین مربوط تسلیم و کاپی آن به شعبه حفظ است.

اوقات پذیرش مراجعین روی پلان با مقام محترم ریاست تنظیم بوده و پلان کار وجود داشته غرض آگاهی مراجعین به تخته اعلانات نصب شده در طی شش ماه اول سال 1391 بیش از (169) نفر ثبت و راجستر پذیرش گردیده کار با مراجعین به دقت و زمان آن انجام یافته اوامر و هدایات مقام محترم ریاست و مقامات محترم ذیصلاح به شعب مربوط خبر داده شده کاپی های آن در دوسیه های مربوط حفظ است.

درقسمـت حفظ و نگهداشـت دفاتــر اسناد  و تجهزات دفتر همیشه تـوجـه و پـرسـونل را متـوجـه وظایف و کمبودی هــای شان ساخته و بخاطر بهبود کارات و سپردن وظایف جــدیـــد به مسوولیـن نـواحـی دهــگانه و شعب مـربـوط (11) بار جلـسات و نشست هـا و محافـل تحت ریاست شما و به اشتـراک آمرین نـواحـی و مسوولین شعـب مربـوط برگــزار گـردیده گـذارشـات، نظـریـات و پیشنهادات شـان استماع و تصامیم لازم اتخاذ به شعب مربوط  خبر داده شده چنانچه (6) بار به معاونیت محترم مالی و اداری (2-2) بار به نواحی دهگانه (3) بار به ریاست آژانس باختر (2) بار به مدیریت قــرار دادها (2) بار به آمریت تنظیم مارکیــت هـا (2) بار به آمریت ساختمان و (2) بار به مدیریت عمومی محاسبه (1) بار به مدیریت پلان (2) بار به مدیریت ملکیت ها (1) بار به آمریـت تنظیف وســرسبزی (1) بار به مـدیـریـت عمـومـی خـدمـات (1) بار بـه مدیـریـت تحصیلی طـی صادره هـای جـداگانه خبر داده شـده تا درقسمت بهبود و تنظیم بهتر ارثه هـای کاری شان تدابیر عملی را روی دست گیرند درنتیجه این نشست ها با مسوولین اداره محترم هبیتات یکعراده گریدر صفر کیلومتر از طرف اداره محترم هبیتات به اثر سعی و تلاش شما کمک گردیده همچنان اکثر کوچه ها و جو های دوطرفه سرک گذر ها کانکریت ریزی شده و بعضی ساختمان هــای دیگــر نیز کار آن به مصرف اداره محترم هبیتات جـریـان دارد و همیشه شـاروالــی را کمـک نمــوده از اداره محتــرم هبیتـات و سـایـــر مـوسـسات و دونــــر هـــای کـه به شاروالی مزارشریف کمک و یاری میرسانند اظهار سپاس مینمایم.

پیــام هــای تبـریـکه و بیش از شصت قطـعه کـارت هـای تبریکـی به مناسبت حلــول عیـد سعید فطــر آمـــاده و به مقام محترم ولایت بلخ و روسای محترم ادارات مربوطه ولایت بلخ تقدیم گردیده است.

 

گزارش جغل اندازی سرک فقیرآباد و خرسان به تاریخ 1390/9/7

این جغل اندازی به ساعت 9:00 صبح آغاز شد که در این کار جغل حاجی صاحب یاسین،ریس تنظیفات،ریس ناحیه پنجم و وکیل گذار فقیرآباد تشریف داشتند.

دو روز قابل از خاطر ازدیاد باران و برف سرک بکی مسدود شده بود مردم ان ناحیه به مشکل میتوانست که عبور و مرور کنند حالا سرک جغل اندازی شده بدون کدام موانع بسیار به سهولت میتوانند. که مردم ان ناحیه بسیار خرسند به نظر میرسد همه مردم از روند کار ما استقبال کردن و با ما همکاری نمودن تا که ما به درستی کار خود را انجام بدهیم.

 

 

 

 

گزارش جغل اندازی سرک گذار چغدگ به تاریخ 1390/9/8

شروع کار این سرک ساعت 11:00 قبل از ظهر روز سه شنبه به تاریخ1390/9/8 صورت گرفت که در این جا معاون ناحیه گذار چغدگ حاجی عبدالهادی،ده ها موسفیدان  حضور داشتند از این کار جغل اندازی مردم ان ناحیه بسیار خرسند شدن که قبل از  این سرک بسیار به مشکل عبور و مرور میشد و حال بدون کدام بندش مردم ان گذار میتواند که به کار خود ادامه بدهند.ختم کار این سرک ساعت 6:00 شام ختم شده انجنیرهمکار سرک ها انجنیر ننگیالی "اسدی"

 

 

 

 

 نظر به کوشش و

 

همکاری شاروالی ولایت بلخ بخاطر سرک مذکور را از جغل هموار کاری کردن. که هم چنان مردم ان ناحیه بی نهایت سپاسگزاری از مقام محترم شاروالی و انجنیر پروژه کردن.

گزارش چغل اندازی سرک علی چوپان به تاریخ 1390/9/9

شروع جغل اندازی این سرک به ساعت 9:30 بامداد آغاز شد که این سرک بی نهایت خراب و موتر ها بسیار به مشکل رفت آمد می کردن اهالی از بسیار به مشکل مواجه بودن.مقام محترم شاروالی ولایت بلخ سرک مذکور را به بسیار کوشش های زیاد ان را جغل اندازی کردن.

 

 

 

 

گزارش جغل اندازی سرک های خرسان 1390/9/10

سرک خراسان از جمله سرک های هستند که از خاطر ریزش آب و باران سرک ها آن تخریب شده بود. این سرک را شاروالی بلخ در پرژه جغل اندازی گرفتن و ان را جغل اندازی کردن.که وکیل گذار ان امام الدین و اهالی منطقه همکار با این پروژه بودن. اهالی ان منطقه کار این جغل اندازی را بی نهایت سپاسگزاری کردن.

 

 

 


 

 

گزارش جغل اندازی سرک سید آباد به تاریخ 1390/9/12

سرک سید آباد سنگ کلان از جمله سرک های میباشد که در اثر ریزش برف باران تخریب شده که حتی از جلو ان را نمی شد خانه های ان ناحیه تخریب میشد به موقع شاروالی مزارشریف به موقع کار جغل اندازی ان را در پروسه کار خود گرفتن تا که مردم و اهالی ان ناحیه از مشکلات عبور و مرور رهایی یاب شوند. که وکیل گذار سید آباد استاد عزیز با تیم کاری جغل اندازی شاروالی همکاری های بی پایان نمودن و همچنان مردم آن گذار همکاری با تیم  کاری شاروالی بود .


که با کوشش های فراوان توانست که  راه را به مردم آماده رفت و آمد کنند از صبح الی شام هم کار جغل اندازی جریان داشتند. تا مردم محترم ما به مشکل سرک دچار نشوند.

 

گزارش جغل اندازی سرک عمومی دشت شور به تاریخ 1390/9/13

جغل اندازی سرک دشت شور امروز یکشنبه به تاریخ 90/9/13 آغاز گردید به ساعت 9:00 بامداد که در جغل اندازی دشت شور محترم کمال معاون شاروالی،انجنیر هاشم ریس ساختمان ریس ناحیه قومندان حوضه ناحیه مربوطه با جمع از موسفیدان دشت شور جمع شده بودن که از این جغلم اندازی سرک عمومی دشت شور و کوچه های فرعی ان اهالی ان اظهار خرسندی نمودن این جغل اندازی را یک کار بسیار مهم تلقی نمودن که در این جغل اندازی معاون صاحب شاروالی و انجنیر هاشم ریس ساختمان در تیلویزون ملی بلخ سخن های جدا گانه نمودن بخاطر که امر جغل اندازی سرک های اطراف شهر مزارشریف از طرف استرجنرال عطا محمد نور والی ولایت بلخ هدایت به مقام شاروالی ولایت بلخ داده شده به خاطر اهالی دشت شور عارض شده به  نزد والی صاحب ولایت بلخ جناب امر اسطراری جغل اندازی را به ریاست شاروالی نمودن.

 

 

 

 

 

کوچه های دشت شور بی نهایت تخریب شده میباشد که اهالی آن ناحیه بسیار به مشکلات مواجع اند بعد از هدایت استر جنرال عطا محمد نور والی ولایت بلخ شاروالی ولایت بلخ جغل اندازی نمودن

گزارش جغل اندازی سرک نوشاد و کارته یما به تاریخ 1390/9/18

جغل اندازی سرک نوشاد و کارته یما به ساعت 80:30 روز جمعه آغاز گردید که کارته یما در ناحیه پنجم شهر قرار دارد. از طرف شاروالی ولایت بلخ جغل اندازی گرفته شد در حدود 35 موتر جغل اندازی گردید.

چون از قبل سرک نوشاد از خاطر ریزش برف و باران اهالی ان منطقه دچار مشکلات بودن از طرف محترم سترجنرال عطا محمد نور هدایت شده به شاروالی ولایت بلخ به خاطر چغل اندازی ان ناحیه بعدآ شاروالی در پلان جغل اندازی ان را گرفتند. شرکت همکار شرکت بلان باعث میباشد

این تصاویر ناحیه نهم نوشاد میباشد که اهالی ان منطقه از خاطر سرک درست مردم دچار مشکل اند

 

گزارش جغل اندازی کوچه پهلوی آپارتمان میترا به تاریخ 1390/9/19

چون این سرک بی نهایت تخریب شده بود اهالی ان ناحیه رفت آمد کرده نمی توانست از این خاطر ریاست شاروالی ولایت بلخ اقدام جدی نمودن تا که مردم ان ناحیه مشکل شان مدارفع نمودن.ساعت 8:00 بامداد روز شنبه انجنیر مسول ننگیالی "اسدی"

 

 

 

این کوچه بعد از جغل اندازی شاروالی که همیشه کوشش های شب روزی خود را بخاطر آرامش مردم غیور و دلیر خود نموده.

 

جغل اندازی سرک آریانا الی چوک فردوسی به تاریخ 1390/9/24

جغل اندازی سرک های آریانا ساعت 7:00 بامداد آغاز شد که از قبل این سرک ها وسایت نقلیه خیلی به مشکل رفت آمد میکرد. و امروز سرک های متذکره بسیار به شکل درست جغل اندازی شد ه و مردم را


 

از مشکلات که در ان ناحیه داشتن مرفوع شدند مردم اهالی متذکره خیلی خرسند اند.

 

 

 

 


 

جغل اندازی نوشاد و دشت شور کوچه 10 به تاریخ 1390/9/24

ناحیه نهم شهر مزارشریف که در قسمت اخیر شهرقرار دارند به واقعیت کوچه های ان خیلی خراب اند. از این خاطر معاون صاحب شاروالی ولایت بلخ در حدود 50 موتر به این ناحیه کمک کردن بخاطریکه این ناحیه از جمله ناحیه های میباشد که بسیار خراب اند.از خاطر ریزش برف و باران مردم ان اهالی حتی به مکتب رفت آمد کرده نمیتوانست و همچنان شاگردان ان مکتب شکایت های بی نهایت از خرابی مقابل مکتب شان داشتند.از مقام شاروالی ولایت بلخ شنیده شد ساعت شروع کار 7:00بامداد شروع الی ختم کار 6:00شام میباشد که در این جغل اندازی ریس صاحب ناحیه نهم با اهالی وکیل گذار کوچه های ان ناحیه در پروسه جغل اندازی سهم داشتند که مردم ان ناحیه متذکره خیلی خرسند بودند.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش جغل اندازی گذار سفلا ، عقب محبس و کارته باختر کوچه هفتم به تاریخ 90/9/26

            جغل اندازی کوچه این کوچه ها به ساعت 8:30 بامداد صورت گرفت که این کوچه ها از اثر ریزش برف و باران تخریب شده بوند. مردم ان ناحیه از کوچه های شان شکایت داشتند از این خاطر ریاست محترم شاروالی ولایت بلخ نتیجه به این رسیدن که به کوچه های جغل اندازند که همچنان کوچه های شان تحت نظر انجنیر ننگیالی اسدی به مشاهده گردید و جغل اندازی صورت گرفتند

و بعد از کمک محترم شاروالی ولایت بلخ ان ناحیه را جغل اندازی نمودن چون کوچه های ان ناحیه به واقعیت تخریب شده بودند از این خاطر شاورالی ولایت بلخ کوچه های فوق را چغل اندازی نمودن

 

گزارش جغل اندازی قبادیان و بند امیر به تاریخ 1390/9/27

سرک قبادیان و بند امیر از جمله سرک های میباشند که تخریب شده بودند و هنچنان از طرف شاروالی ولایت بلخ ان کوچه ها را جغل اندازی نمودند بخاطر اینکه اهالی ان منطقه شکایت داشتند و معاون صاحب شاروالی ولایت بلخ ان جا را جغل کمک کردند

 

 

 

 

 

گزارش جغل اندازی کوچه مقابل مکتب ستاره و سرک بغدی اول به تاریخ 1390/10/2

این کوچه های به ساعت 8:30 بامداد آغاز نموند و همچنان این کوچه های را جغل فرش نمودن که مردم اهالی ان منطقه شکایت های فراوان داشتند. ریس صاحب شاروالی ولایت بلخ هدایت جغل اندازی را نمودند در کوچه های مربوطه و مردم اهالی ان ناحیه خرسند بوند بخاطریکه کوچه های شان بطور درست شان جغل اندازی شدند.