داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه مزارشاروالی
شرکت تبلیغاتی رنگین کمان منخواهد اجاره لوایح اشتهاری را در سال های ۱۳۹۲ بر ۱۳۹۳ بمبلغ(۸۵۰۰۰۰۰) افغانی عقد قرار داد نماید. اشخاص و موسساتیکه خواهش مزاییده آنرا طور قرارداد داشته باشند درخواست های خویشرا از تاریخ نشر اعلان بمدیریت قراردادهای...
Jul 08, 2013 Jul 09, 2013
اجاره بازار نخاس
بازار نخاس شهر مزار شریف به اجاره داده میشود. اشخاص و موسسات که خواهش دواطلبی آرا داشته باشند درجواست های شانرا از تاریخ نشر اعلان بمدیریت عمومی قرارداد های مزار شاروالی سپرده و خودشان بتاریخ 20/08/1391 نزد هیئت مراجعه شرط شمول عدم باقیداری بوده...
Oct 21, 2012 -
اجاره پارک تفریحی غرب ریاست گمرگ ولایت بلخ
پارک تفریحی غـــــرب ریاست گمــرگ ولایت بلخ که داری میدان های ورزش فتبال ، والیبال ، باسکتبال و میدان بازی اطفال میباشد طور داوطلبی به اجاره داده میشود . اشخــاص وموسساتيكه خواهـش داوطلبـي آنرا طـورقـــرارداد داشته باشند درخواست هاي خويشرا از...
Oct 21, 2012 -