اجاره پارک تفریحی غرب ریاست گمرگ ولایت بلخ

تاریخ نشر: Oct 21, 2012محتوايات:

پارک تفریحی غـــــرب ریاست گمــرگ ولایت بلخ که داری میدان های ورزش فتبال ، والیبال ، باسکتبال و میدان بازی اطفال میباشد طور داوطلبی به اجاره داده میشود .

اشخــاص وموسساتيكه خواهـش داوطلبـي آنرا طـورقـــرارداد داشته باشند درخواست هاي خويشرا از تاريخ نشــراعلان بمديريت ع قـــــراردادهـاي مزارشاروالي سپرده و خود شان بتاريخ  20 /  8 /1391 نزد هیئت غرض داوطلبي مراجعـه نموده شرط شمول عدم باقيداري بوده، شرطنامه راملاحظه وتضمين نقداٌ اخذ ميگردد.