اجاره بازار نخاس

تاریخ نشر: Oct 21, 2012محتوايات:

بازار نخاس شهر مزار شریف به اجاره داده میشود. اشخاص و موسسات که خواهش دواطلبی آرا داشته باشند درجواست های شانرا از تاریخ نشر اعلان بمدیریت عمومی قرارداد های مزار شاروالی سپرده و خودشان بتاریخ 20/08/1391 نزد هیئت مراجعه شرط شمول عدم باقیداری بوده شرطنامه را ملاحظه و تضمین نقدآ تخذ میگردد.