اطلاعیه مزارشاروالی

تاریخ نشر: Jul 08, 2013

تاريخ خاتمه: Jul 09, 2013

نمبر سند داوطلبی: 1

مرجع: 1

مرجع تمویل کنند:

شهر:

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

شرکت تبلیغاتی رنگین کمان منخواهد اجاره لوایح اشتهاری را در سال های ۱۳۹۲ بر ۱۳۹۳ بمبلغ(۸۵۰۰۰۰۰) افغانی عقد قرار داد نماید.

اشخاص و موسساتیکه خواهش مزاییده آنرا طور قرارداد داشته باشند درخواست های خویشرا از تاریخ نشر اعلان بمدیریت قراردادهای شاروالی مزارشریف شپرده و خود شان بعد از نشر اعلان الی مدت سه روز نزد هیئت مراجعه شرط شمول عدم باقیداری و شرکت ها بر وعلاوه جواز تبلیغاتی باید جواز وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز داشته باشند شرطنامه را ملاحضه و تضمین نقداً اخذ میگردد.