لرغونی آثار

 

موقعـیـــت

پیشینــــه تاریـــــخی

نام آبـــــــده

شماره

ولسوالی بلخ

دوره کیانیان پشتر از۱۵۰۰قبل از میلاد

آتشکده نوبهار

1

ولسوالی بلخ

هخامنشیان ۵۵۰ تا ۳۳۰ قبل از میلاد

دیوار های تاریخی )حصار( و برج های شهر بلخ

2

ولسوالی بلخ

بین ۱۰۷ تا ۱۷۹ قمری / ۷۲۵ تا ۷۹۵ میلادی

مسجد نه گنبد یا حج پیاده

3

ولسوالی بلخ

سده سیزدهم هجری قمری / نزدهم میلادی

خانقاه حصارک

4

ولسوالی بلخ

سده ۲ قمری / ۸ میلادی

برج عیاران

5

ولسوالی بلخ

سده ۴ قمری / ۱۰ میلادی

آرامگاه چهار گنبد

6

ولسوالی بلخ

سده های ۳ و ۴ قمری / ۹ و ۱۰ میلادی

آرامگاه خواجه با جگاهی

7

ولسوالی بلخ

سده 6 ه ق / 12 میلادی

آرامگاه انوری ابیوردی

8

ولسوالی بلخ

پیشدادیان و کیانیان 3600 قبل از میلاد

بالاحصار بلخ

9

ولسوالی بلخ

سده ۴ قمری / ۱۰ میلادی

آرامگاه میر روزه دار

10

ولسوالی بلخ

سده 4 قمری/ 10 میلادی دوره سامانیان

آرامگاهای ابن خضرویه بلخی و فاطمه بلخی

11

ولسوالی بلخ

/ متوفی ۲۳۹قمری / ۸۵۴ میلادی و فاطمه بلخی

آرامگاه رابعه بلخی

12

ولسوالی بلخ

دوره خوارزم شاهیان سده ۶ و ۷ قمری و ۱۳ میلادی

مدرسه سلطان العما پدر مولانا جلاالدین محمد بلخی

13

ولسوالی بلخ

دوره تیموریان سده ۹ قمری / ۱۵ میلادی / سال ۸۶۷ قمری / ۱۴۶۲ میلادی

مسجد خواجه ابو نصر پارسا

14

بلخ در شمال خیابان قونیه

سده ۱۰ قمری / ۱۹ میلادی / ۹۸۵ قمری / ۱۵۷۷ میلادی

کاروان سرای بلخ

15

ولسوالی بلخ

دوره هشتر خانیان سده ۱۱ قمری / ۱۷ میلادی

مدرسه سید سبحان قلی خان

16

ولسوالی بلخ

سده ۱۱ قمری / ۱۷ میلادی ۱۰۹۷ قمری / ۱۶۸۶ میلادی

آرامگاه ملا محمد جان

17

ولسوالی بلخ

سده ۱۲ قمری / ۱۸ میلادی

آرامگاه پیر خواجه نظام الدین

18

ولسوالی بلخ

سده ۱۲ قمری / ۱۸ میلادی

آرامگاه ابو حفص سمرقند یان

19

ولسوالی بلخ

سده 4 هجری قمری و سده 10 میلادی دوره سامانیان

آرامگاه  خواجه اکاشا

20

ولسوالی بلخ

در سده 13 هجری قمری یا 20 میلاد

کاروان سرای عبدالملک

21

ولسوالی بلخ

سده چهارم ه ق / دهم میلادی

دقیقی بلخی

22

ولسوالی بلخ

سده 3 میلادی دوره ساسانیان

رصد خانه چرخ پلک

23

ولسوالی بلخ

از دوره اسپه ها ) 1500 الی 1000 قبل از میلاد

قلعه هندوان

24

ولسوالی خلٌم

دوره تیموریان سده ۹ قمری / ۱۵ میلادی

مسجد بالا حصار خلم

25

ولسوالی خلٌم

پیشنه آن معلوم نیست

دروازه خانه بالاحصار خلم

26

ولسوالی خلٌم

سده ۱۳ قمری/ ۱۹ میلادی در زمان امیر عبدالرحمان خان ۱۲۵۵ قمری / ۱۸۳۹ میلادی

مسجد خشتی

27

 

ولسوالی خلٌم

سده ۱۳ قمری/ ۱۹ میلادی در زمان امیر عبدالرحمان خان ۱۳۰۶ قمری / ۱۸۸۹ میلادی

کاخ وباغ جهان نما

28

ولسوالی خلٌم

سده ۱۳ قمری/ ۱۹ میلادی در زمان امیر عبدالرحمان خان ۱۲۹۹ قمری / ۱۸۸۱ میلادی

مسجد عبدالرحمن خان

29

ولسوالی خلٌم

سده ۱۳ قمری / ۱۹ میلادی

مسجد چهار سو

30

ولسوالی خلٌم

سده ۱۳ قمری/ ۱۹ میلاد

گرمابه پل خشتی

31

ولسوالی خلٌم

در سال 1315 هجری شمسی و1936 میلادی

مسجد عیدگاه

32

ولسوالی خلٌم

دوره کوشانیان سده یکم و دوم میلادی

بالاحصار خلم

33

ولسوالی خلٌم

در سال 1335 هجری قمری یا 1956 میلادی

مدرسه میرزا محمد قاسم خان

34

خلٌم دهکده یمگی اریغ

سده ۱۳ قمری / ۱۹ میلادی

مسجد اسفند یار

35

ولسوالی خلٌم

؟

مسجد افغانیه

36

دولت آباد

دوره اسپه ها از ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد

یکه گنبد یا آتشکده وهران

37

دولت آباد

سده ۴ قمری / ۱۰ میلادی

آرامگاه حضرت ابو هریره  )رض(

38

دولت آباد

سده 5 الی 6 میلادی دوره یفتلیان

قلعه بربر

39

دولت آباد

سده ۴ قمری / ۱۰ میلادی

منار زادیان

40

مزار شریف

سده ۱۴ قمری/ ۲۰ میلادی )  ۱۳۱۸ قمری / ۱۹۳۹ میلادی (

کوشک ما بین

41

مزارشریف

سده ۱۳قمری/۲۰میلادی)۱۳۰۶ قمری /۱889 میلادی (

آرامگاه امیرشیرعلی خان

42

مزار شریف

دوره تیموریان سده ۹ قمری / ۱۵ میلادی / سال ۸8۵ قمری / ۱۴۸۰ میلادی

آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه

43

مزار شریف

سده ۱۳ قمری / ۱۹ میلادی  { ۱۳24 قمری / ۱۹۰۵ میلادی

آرامگاه غازی وزیر محمد اکبر خان

44

مرکز شهرمزارشریف

؟

ساختمان اداره اطلاعات و فرهنگ

45

ولسوالی دهدادی

دوره غزنویان سده ۵ قمری / ۱۱ میلادی

پل امام بکری

46

ولسوالی دهدادی

سده ۱۳ قمری/ ۱۹ میلادی در زمان امیر عبدالرحمان خان ۱۲۸۰ قمری / ۱۸۶۳ میلادی

قلعه جنگی

47

ولسوالی دهدادی

دوره یونان باختری سده 3 قبل از میلاد یا دوره ساسانیان

قلعه چهل دختران

48

ولسوالی دهدادی

سده ۱۳ قمری/ ۱۹ میلادی

خانقاه کلان دهدادی

49

ولسوالی چمتال

دوره کوشانیان سده یکم و دوم میلادی

کافر قلعه چمتال

50

ولسوالی چمتال

سده 4 قمری/ 10 میلادی دوره سامانیان

آرامگاه ابو هریره

51

  ولسوالی چمتال

دوره غزنویان سده ۶ قمری /۱۲   میلادی

آرامگاه حاتم

52

ولسوالی چمتال

دوره غزنویان سده ۶ قمری /۱۲   میلادی

آرامگاه امام زین العابدین

53

 چمتال و شولگره

سده ۴ قمری / ۱۰ میلادی

مسجد چشمه شفا

54

نهر شاهی

سده ۴ قمری / ۱۰ میلادی

رواق تنگی شادیان

55

نهر شاهی

سده ۱۳ قمری / ۱۹ میلادی{  ۱۲۵۹ قمری / ۱۸۵۳ میلادی در زمان امیر افضل خان

قلعه تخته پل

56

نهر شاهی

سده ۱۳ قمری / ۱۹ میلادی در زمان امیر عبدالرحمان خان { ۱۲۹۷ ۱۳۱۸ قمری  / ۱۸۸۰ ۱۹۰۱ میلادی

مسجد تخته پل

57

چهار بولک

دوره خوارزم شاهیان سده ۶ و ۷ قمری و ۱۳ میلادی

آرامگاه خواجه روشنایی

58

چهارکنت

دوره کاشانیان سده یکم و دوم میلادی

کافر قلعه چهارکنت

59

مارمل

دوره اسپه ها از ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قبل از میلاد

خانه سنگی مارمل

60

قرار شرح فوق به تعداد60 آبده تاریخی  در ولایت بلخ ثبت ریاست اطلاعات وفرهنگ میباشد .