کمیته رسیدگی به شکایات

گزارش فعالیت های بخش رسیدگی به شکایات مدیریت عمومی مرکز خدمات مراجعین

 

جمع آوری شکایات                ثبت شکایات                    رسیدگی به شکایات

 

جمع آوری شکایات:

 مطابق طرزالعمل رسیدگی به شکایات، شکایات از طریق مراجعه مستقیم شخص شاکی،صندوق های مهرلاک شده شکایات در داخل ریاست شهرداری (3 صندوق) دفاتر نواحی (12 صندوق) سطح شهر (1 صندوق) و همچنان از طریق صحفه رسمی فیسبوک سمع شکایات شهرداری مزارشریف دریافت و جمع آوری میگردد که ماه دوبار توسط مسوولین این بخش باز میشود.

 

ثبت شکایات:

تمام شکایات بعد از دریافت و جمع آوری البته در صورت تشخیص قابلیت رسیدگی در مرحله ثبت  قرار گرفته و در کتاب مخصوص ثبت شکایات و در سیستم مدیریت شکایات ( آی اف ام اس) ثبت میگردد.

 

رسیدگی شکایات:

شکایات جمع آوری شده بخاطر رسیدگی و فیصله محول و پیشکش کمیته رسیدگی به شکایات قرار میگیرد.

 

اعضای کمیته رسیدگی به شکایات مطابق طرزالعمل قرار ذیل است.

شاروال یا معاون شاروالی بحیث ریس

ریس/آمر یا مدیر حکومتداری شهری بحیث منشی

معاون بورد مشورتی شاروالی بحیث عضو

ریس/آمر یا مدیر تخنیکی و سکتوری شاروالی بحیث عضو

ریس/آمر یا مدیر مالی و اداری (عواید،محاسبه و امور اداری) شاروالی بحیث عضو

کارشناس یا نماینده تساوی جنسیت و جوانان شاروالی بحیث عضو

 

از شروع فعالیت این بخش تا فی الحال (44) مورد شکایت دریافت گردیده که تمامآ پیشکش کمیته رسیدگی به شکایات شده است.

 

در این مدت (6) جلسه کمیته رسیدگی به شکایات دایر، فیصله و رسیدگی صورت گرفته است

 

(26) مورد شکایت بعد از فیصله کمیته رسیدگی به شکایات؛ رسیدگی و نتیجه اجراآت به شخص شاکی ابلاغ گردیده است.

 

(10) مورد شکایت تحت برسی قرار داشته که بعد از طی مراحل پروسچر اداری به طور نهایی رسیدگی صورت میگیرد.

 

(8) مورد شکایت مطابق طرزالعمل رسیدگی به شکایات توسط اعضای کمیته رسیدگی به شکایات باطل اعلان گردیده است.