اعلان داوطلبی پروژه نصب کتاره ها

Anonymous (not verified)
اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی پروژه نصب کتاره ها
شاروالی مزار شریف درنظر دارد مطابق پلان انکشافی و تدارکاتی ۱۴۰۰ خویش کار نصب کتاره های چوپی در اطراف گلدانهای روضه شریف و نصب کتاره ها در اطراف گلدان های پیاده رو ها را به قرارداد دهند، شرکت ها و موسسات که علاقه کار آنرا دارند درخواستی های شانرا طی مدت ۲۱ یوم به مدیریت قراردادهای شاروالی تقدیم نموده پروسه را تکمیل بدارند

آخرین اطلاعیه ها

Wed, May 24 2023 11:21 AM
Background image

اطلاعیه ریاست شاروالی مزارشریف

به تعقیب اطلاعیه های قبلی خویش مینگاریم اداره شاروالی مزار شریف بمنظور تقویه بنیه مالی خویش در نظر دارد تا بتعداد ۱۹باب دکاکین زیرزمنی مقابل مکتب سلطان غیاث الدین، پارک بنام سرباز واقع . . .

Tue, May 16 2023 10:31 AM
Background image

اطلاعیه ریاست شاروالی مزارشریف

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی شرکت ها رسانیده میشود شاروالی مزار شریف در نظر دارد ترمیم و تجهیزات سیستم تنویری و ترئینی سرک حلقوی اعتبار از چوک . . .

Thu, May 04 2023 11:08 AM
Background image

اطلاعیه ریاست شاروالی مزارشریف

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عمومی شرکت ها و موتر فروشی ها رسانیده میشود شاروالی مزار شریف در نظر دارد قرارداد تهیه و خریداری تعداد ده عراده وسایط . . .

بازگشت به اطلاعیه ها